6948 nolu Sanayi Sicil Kanunu

Kanun Numarası       : 6948
Kabul Tarihi               : 17.04.1957
Yürürlülük Tarihi       : 24.04.1957
Resmi Gazete Tarihi  : 9593
Madde 1 –
Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet
veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya
tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde
imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (sanayi
işletmesi)ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri)sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair
enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de madde
şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.Ancak
bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu
kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret vekaleti tayin ve ilan edebilir.
Madde 2 –
Sanayi İşletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline
kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında
selahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.
Yeni açılan sanayi işletmeleri,iktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim
kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3’üncü madde
sarahatı dairesinde doldurup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya
mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle
mükelleftir.
Madde 3 –
Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malümat,
sermaye (Yerli ve yabancı sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makine ve
tesislerinin cinsi, nev’i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi bunların bünyelerini
ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun
özelliklerine göre İktisat ve Ticaret Vekaletince tesbit edilip ilan edilecek ve
ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler kaydedilir.
Madde 4 –
Sanayi Siciline kaydedilen sanayi işletmeleri:
a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malumatta bir
değişiklik vukuunda;
b) İşletmenin daimi veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliyete
geçmesi hallerinde,
Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay
zarfında bildirmeye mecburdurlar.
Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil
edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete
geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden hariçtir.
Madde 5 –
1Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince
hazırlanacak numunesine göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde
göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç dört ay içinde
2 inci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye
mecburdurlar.
Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı
sonunda kapatamadıklarından kendilerine Maliye Vekaletince hususi bir ticari yıl
tayin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve numarasını birinci
fıkrada tayin edilen müddet içinde vekalete bildirmek şartı ile, senelik işletme
cetvellerini, Maliye Vekaletince kendileri için tayin edilen hesap devresi sonundan
itibaren engeç dört ay içinde ve 2 nci maddede gösterilen usule tevfikan İktisat ve
Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.
Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebeple İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul
edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkur
Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.
Madde 6 –
Kuruluş maksatları ve istihsallerinin mahiyeti bakımından diğer
müesseselerden ayrı şekilde tescil edilmesi ve malumat alınması zaruri görülen
sınai işletmeler, Heyeti Vekile kararı ile tayin ve tesbit olunur.
Madde 7 –
Sanayi Sicil aleni değildir.Ancak bu kanuna göre alınmış olan malumattan
İktisat ve Ticaret Vekaletince veya bu Vekaletin müsaadesi ile istifade edilebilir.
Bunun dışında memurlar vazifeleri icabı vakıf oldukları malumatı hiçbir suretle
ifşa edemezler.
Madde 8 –
Bu kanunla ifası mecburi olan muameleler sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs ise
bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmü şahıs olduğu takdirde işletme
müdürleri tarafından yapılır.
Madde 9 –
Bu kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline
tescil ettirmeyenler veya 2 inci maddeye tevfikan verilen beyannamelerde
vukubulan değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hallerini müddetinde ilgili
mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında İktisat ve
Ticaret Vekaletine göndermeyenler hakkında bir aydan altı aya kadar hafif hapis
veya 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası ve tekerrürü halinde de her
ikisi birlikte hükmolunur.
(Ek :23/1/2008-5728/223 md) “Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini
müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 nci maddeye göre verilen
beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hâllerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî
para cezası verilir.”
Madde 10 –
İktisat ve Ticaret Vekaletince verilen sanayi sicil vesikasını selahiyetli memurlara
ibraz etmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası
hükmolunur.
(Ek :23/1/2008-5728/224 md ) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen sanayi sicil
vesikasını salahiyetli memurlara ibraz etmeyenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para
cezası verilir.”
Madde 11 –
2Bu kanuna göre istenen malumatı hakikata aykırı olarak bildirenler hakkında üç
aydan altı aya kadar hapis veya 500 liradan 5000 liraya kadar ağır cezası
hükmolunur.
(Ek :23/1/2008-5728/225 md) “Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı
olarak bildirenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.”
“Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir.”
Madde 12 –
Bu kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsadesiz
başkalarına bildiren memurlar hakkında bir aydan üç aya kadar hapis ve bu kadar
müddet muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur.
(Ek :23/1/2008-5728/226 md) – Bu Kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsaadesiz başkalarına bildiren kamu görevlisi, Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır.”
Madde 13 –
Bu kanunun 9.10 ve 11 inci maddelerine göre takibat icrası, İktisat ve Ticaret
Vekaletinin yazılı müracaatına bağlıdır.
Madde 14 –
9, 10 ve 11 inci maddelerde yazılı suçlarda selahiyet işletmelerinin bağlı
bulunduğu mahal mahkemesine aittir.
Madde 15 –
Bu kanuna göre açılmış amme davaları hakkında kesinleşmiş olan ilamların bir
örneği davayı rüyet eden mahkemece İktisat ve Ticaret Vekaletine gönderilmek
üzere mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi olunur.
Muvakkat Madde
Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut olan sanayi işletmeleri faaliyette
olsun veya olmasınlar İktisat ve Ticaret Vekaletince tayin ve ilan olunacak müddet
içinde mahalli mülkiye amirliğinden veya İktisat ve Ticaret Vekaletinden temin edip
dolduracakları sanayi sicil beyannamelerini 2 inci madde mucibince İktisat ve
Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar.
Bu hususta mücbir sebep beyanı ile müddet istiyenlerin müracaatları tetkik ve
icabında kendilerine İktisat ve Ticaret Vekaletince münasip görülen kati mehil
verilebilir.
Madde 16 –
Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra mer’iyete girer.
Madde 17 –
Bu kanunun hükümlerini icraya icra vekilleri heyeti memurdur.
Madde 3 –