Diğer Ekspertiz Raporu Müracaatlarında Gereken Evraklar

Mahrece İade Ekspertiz Raporu

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-TPS-TOBB-Ekspertiz raporu başvuru belgesi
-İthalat Beyannamesi ve Faturası
-İthalatçının eşyayı geriye almayı kabul ettiğine dair yazı
-Üründe kalite problemi varsa, Teknik Belge

Geçici Çıkış ile ilgili Ekspertiz Raporu (Tamir, Test veya Kalibrasyon Amaçlı Gönderilen Eşya)

-Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-TPS-TOBB-Ekspertiz raporu başvuru belgesi
-İhracat Faturası
-Teknik Rapor (Eşyanın gönderilme sebebini anlatan)(İlgili Mühendis veya Teknik Sorumlu tarafından imzalı)

TPS (Tek Pencere Sistemi ) Dahilde İşleme İzni Ekspertiz Raporu (2006/12 Sayılı Tebliğ 14. Maddesi)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– TPS -TOBB-Ekspertiz raporu başvuru belgesi
– Taahhütname (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– İthalat Beyannamesi ve Faturası
– TPS –GTB Dahilde işleme izin Belgesi
– İhracat Faturası

Fire/İkincil İşlem Görmüş Ürün ile ilgili Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Doküman (Üretimin hangi aşamalarında, ne tarz fireler verildiğini ve bunların oranlarını gösteren)
– Fire oranlarını tesvik edici diğer dokümanlar (Örnek : SAP Ekran görüntüleri, Geri Dönüşüm faturaları vb.)

İmalat Yeterlik ve İmalatçı Belgesi

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Sanayi Sicil Belgesi

Gümrüklerden Gelen Taleplere istinaden düzenlenen Ekspertiz Raporları

-Gümrük Talep Yazısı
-İthalat Beyannamesi ve Faturası

Fiili Tüketim Belgesi (EPDK FORMATINDA veya VERGİ DAİRELERİ İÇİN)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Taahhütname (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-YMM Onaylı Fili Tüketim Belgesi
-İthalat Beyannameleri ve faturaları (EPDK Formatında olan talepler için)

Özel İmalata Dair Rayiç Fiyat Fatura Tasdiki

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fatura
-Varsa ürüne ait teknik Resim
-İş yapıldıysa saha fotoğrafları

-Vardiya Tespiti ile ilgili Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Firmanın hali hazırda kaç vardiya çalıştığını gösterir YMM Raporu
– Eksper heyetince talep edilebilecek diğer evraklar (İşe giriş – çıkış vardiya kayıtları vb.)

Piyasa Rayiç Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
-Fiyat tespiti istenen ürüne ait teknik resim ve dokümanlar
-Varsa ihale şartnamesi

Makine Değer Tespiti

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– YMM tarafından imzalanmış makine değerlerini gösterir belge

Su İhtiyaç Belgesi

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Son 4 aya ait su faturası
– Varsa atık su faturası

LPG Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)veya İlgili vergi dairesi yazısı

Hammadde Kullanım Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Hammadde kullanım oranlarını gösterir teknik doküman

Orman Ekspertiz Raporu

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– İthalat Beyannamesi ve Faturası

 Mücbir Sebep ile İlgili Ekspertiz Raporu (Forsmajör)

– Dilekçe (Antetli kağıda yazılmış ve Şirket Yetkilisince imzalanıp kaşelenmiş)
– Teknik Rapor (Üretime ara verilmesini gerektiren durumun oluştuğu ve yeniden üretime geçildiği zaman dilimini içeren)

Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertiz Raporu

-Resmi Gazetenin 31.05.2018 tarih 30437 sayısında “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” ile yatırım teşvik belgesi işlemlerinde Odaların da içinde bulunduğu yerel birimler sistemin dışında bırakılmış, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 02/07/2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi başvurularının ve bu belgelere yönelik revize taleplerinin değerlendirilmesinde yeni bir döneme geçilmiştir.
-Bakanlığa yapılan başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla geliştirilen ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ (Link) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla başvurular, 02/07/2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Odalarımıza, 02.07.2018 tarihinde önce düzenlenen belgelerin revize ve tamamlama işlemleri bırakılmış olup, hali hazırda açık olan ve yatırıma devam eden Odamızın düzenlediği belgelerin veya sonradan Bakanlık ‘ça Odamıza özel olarak görevlendirmesi yapılan belgelerin kendi istinat ettiği karar ve tebliğ hükümlerine göre işlem tesis edilmektedir.