Ata Karnesi

ATA KARNESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Odamıza ATA Karnesini almak  için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;
1-Dilekçe
2-Taahhütname
3-Teminat Mektubu ( a) Tutar, proforma fatura tutarının yarısı kadar olacaktır – b)resmi kurumlar, TOBB’nin uygun görmesi durumunda teminattan muaftır)
4-ATA Karnesi ücreti makbuzu (KSO veznesine yatırılacak) (250.-TL)
5-Proforma Fatura
6-Yukarıda belirtilen evrakları imzalayan kişi veya kişilerin imza sirküsü veya vekaletnameleri
ATA KARNESİNİN TARİHÇESİ
• Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla hazırlanan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 06.09.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 30.07.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• Daha sonra, bu Sözleşmenin kapsamını genişletmek amacıyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulması üzerine, Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) oluşturulmuş ve zaman içinde geliştirilmiştir.
• Türkiye İstanbul Sözleşmesini 28.06.1990 yılında imzalamış ve bu Sözleşme 2004/7905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 15.03.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 15.03.2005 tarihinden itibaren Birliğimizce İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında ATA karneleri düzenlenmektedir.
• ATA sisteminde bulunan bazı ülkelerde halen ATA Sözleşmesi kapsamında işlem yapılmakta ve akit taraf gümrüklerince hem ATA Sözleşmesi hem de İstanbul Sözleşmesi kapsamında düzenlenen ATA karneleri kabul edilmektedir.
• ATA kısaltması, “geçici kabul” anlamına gelen Fransızca “Admission Temporaire” ve İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin kısaltmasından (ilk harflerinin birleşmesinden) meydana gelmiştir.
• 1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
• TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlemeye başlamıştır.
• TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir.
ATA SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELER LİSTESİ 

1. Almanya 25. Hollanda 49. Malta
2. Amerika Birleşik Devletleri 26. Hong Kong 50. Mauritius
3. Andorra 27. İngiltere 51. Moğolistan
4. Arnavutluk 28. İspanya 52. Moldova
5. Avusturalya 29. İsrail 53. Norveç
6. Avusturya 30. İsveç 54. Pakistan
7. Belçika/Lüksemburg 31. İsviçre 55. Polony
8. Beyaz Rusya 32. İran 56. Portekiz
9. Birleşik Arap Emirlikleri 33. İrlanda 57. Romanya
10. Bosna Hersek 34. İtalya 58. Rusya Federasyonu
11. Bulgaristan 35. İzlanda 59. Senegal
12. Cebelitarık 36. Japonya 60. Sırbistan
13. Cezayir 37. Kanada 61. Singapur
14. Çek Cumhuriyeti 38. Karadağ 62. Slovak Cumhuriyeti
15. Çin 39. Kıbrıs 63. Slovenya
16. Danimarka 40. Kore 64. Sri Lanka
17. Estonya 41. Letonya 65. Şili
18. Fas 42. Litvanya 66. Tayland
19. Fransa 43. Makao 67. Tayvan
20. Finlandiya 44.Macaristan 68. Tunus
21. Fildişi Sahili 45. Lübnan 69. Türkiye
22. Güney Afrika Cumhuriyeti 46.Makedonya 70. Ukrayna
23. Hırvatistan 47. Meksika 71. Yeni Zelanda
24. Hindistan 48. Malezya 72. Yunanistan

ATA KARNESİ NE AMAÇLA KULLANILIR ? 
• Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
• Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
• Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.
• Sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla     (bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.
• İstanbul Sözleşmesi Ek.A’ da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;
1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek
2) Ek B2 – Mesleki Malzemeye İlişkin Ek
3) Ek B3 – Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek
4) Ek B4 – İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
5) Ek B5 – Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek
6) Ek B6 – Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin  Ek
7) Ek B7 – Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Ek
8) Ek B8 – Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
9) Ek B9 – İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin
10) Ek D – Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.
ATA KARNESİ NASIL ALINIR?
Başvuru:
• Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir.
• ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda Odamıza müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.
Teminat:
ATA karnelerine karşılık teminat olarak;
• Nakit (Türk Lirası veya Döviz)
• Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur.)
• DevletTahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)
• Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte) kabul edilir.
• Teminat, Proforma Fatura tutarının yarısı kadar olmalıdır.
ATA KARNESİNİN İŞLEYİŞİ
• ATA Karnesi alabilmek için gerekli evrakları firma/şahıs tarafımıza ilettikten sonra ATA Karnesi doldurulmak üzere firmaya teslim edilir.
• ATA Karnesi ön ve arka karton kapaklar hariç toplam 29 (yirmi dokuz) yapraktan oluşmaktadır.
• İlk yeşil yaprak ATA Karnesi yaprağıdır. Önü ve arkası Odamız imza yetkilileri tarafından imzalanır ve kaşelenir.
• İlk sayfanın ön yüzünde firma, varış ülkesi, gönderilme sebebi, düzenlenme tarihi ve geçerlilik tarihi bulunmaktadır.
• İlk sayfanın arka yüzünde ise sıra numarası, eşya tanımı, parça adedi, ağırlığı, kıymeti belirtilmek üzere kesin mal listesi bulunmaktadır.
• Yeşil sayfayı takiben karşımıza çıkan sarı, beyaz ve mavi nüshalar gümrüklerin kullanımı için ayrılmış nüshalar olup, Odamız ya da firma/şahıs tarafından herhangi bir işleme tabi tutulmamaktadır.
• Beşinci sayfa ve takip eden yedi sayfa İhracat nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil nüsha gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.
• On üçüncü sayfa ve takip eden yedi sayfa İthalat (Ger İhracat) nüshalarıdır. Bu sekiz sayfa da ilk yeşil ve daha önceki sekiz ihracat sayfaları gibi önlü arkalı doldurulmak zorundadır.
• Yirminci ve takip eden yedi mavi sayfa Transit Sayfaları olup yukarıda tarif edilen şekilde aynen doldurulur.
• Yeşil arka sayfada ise ATA Karnesinin hangi Oda ve kim tarafından doldurulduğu ve kontrol edildiği yazılmakla birlikte, matbu olarak karnenin kullanımı ile bilgiler içermektedir.
• ATA Karnesi doldurulduktan sonra onaylanması için tekrar firma Odamıza gelir ve ATA Karnesi kontrol edildikten sonra onay işlemi Odamız tarafından gerçekleştirilir.
• Türkiye’den çıkış yapmamış ATA Karnesi üzerinde mal ekleme ve çıkarma, varış ülkesi değiştirme yanlış yazılmış bir bilgiyi düzeltme vb. işlemleri yapılabilmekle beraber, ülkeden çıkış işlemi görmüş ATA Karnesi üzerinde kati suretle değişiklik yapılamaz.
•  Kullanımı biten veya karne geçerlilik süresi dolmuş ATA Karneleri karne sahibi tarafından tarafımıza iade edilir.
• İade alınan karneler ilgili tahkikatın yapılması ve teminatın çözülmesine onay verilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Odamız tarafından gönderilir.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince olumlu/olumsuz yazı Odamıza ulaştığında teminatın geri alınması/olumsuzluğun giderilmesi için tekrar firmaya Odamız tarafından irtibat kurulur.
 ATA KARNESİ KULLANICISININ UYMASI GEREKEN KURALLAR
• ATA Karnesi kapsamında ithal edilen mallar satılamaz. (Satılırsa uygun gümrük vergi bedelleri ve ATA Karnesinde gittiği için ödenmesi gereken cezalar ödenmek zorundadır.)
• Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen süre karne süresini geçemez.
• Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen sürede malların geri ihraç edilmesi şarttır.
• ATA Karnesi sahibi malların ithal edildiği ülke gümrük kurallarına uymak zorundadır.
• Ziyaret edilen her ülkeden giriş ve çıkış tasdiğinin doğru alınması gerekmektedir.
• Eğer mallar, tahrip ve kayıp olma yahut çalınma sebepleriyle yurda geri giriş yapamaz ise karne kapsamında bulunan mallardan yurda geri getirilemeyen kısmı için gümrük vergisi ve diğer vergiler ödenmek zorundadır.
• ATA Karnesinin kendisinin kaybolması durumunda karne sahibi derhal polisi ve/veya gümrüğü haberdar etmek zorundadır.
• ATA Karnesinin süresi bitiğinde alındığı odaya iade edilmesi mecburidir.