Ata Karnesi

ATA KARNESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Odamıza ATA Karnesini almak  için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;

1-Dilekçe
2-ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/Anasayfa adresi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.
3-Proforma Fatura (gönderilecek eşyanın değerini gösteren)

4-ATA Karnesi kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında Banka teminat mektubu
5-Yukarıda belirtilen ilgili evrakları imzalayan kişi veya kişilerin imza sirküsü veya vekaletnameleri

ATA KARNESİ BEDELİ: 460.- TL olup, ilgili portalda bulunan ödeme ekranından online tahakkuk edilecektir.

Karne İadesi Ve Teminatın Çözülmesi İşlemleri

ATA karnelerinin en geç geçerlilik süreleri bitiminden itibaren bir ay içinde Kocaeli Sanayi Odası’na iade edilmesi gerekmektedir.

Karne dip koçanlarına genel liste sıra numaraları yazılmamış olan ATA karneleri için alınan teminatlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) iade edilmeyecektir.

ATA karnesinin iade ve teminat çözümüne dair işlemler elektronik ortamdan gerçekleştirilmektedir. İade talebinde bulunan karne hamili, karnenin gümrük mühürlerinin uygulanmış olduğu dip koçanları elektronik ortamda tarayarak ilgili internet sitesine yükleme yapar ve karne iadesi ve bilahare teminat iadesi talebinde bulunur.

ATA KARNESİNİN TARİHÇESİ
• Birleşmiş Milletler Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından geçici kabulde karşılaşılan güçlükleri gidermek ve yeknesak bir uygulama sağlamak amacıyla hazırlanan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 06.09.1961 tarihinde kabul edilmiş ve 30.07.1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• Daha sonra, bu Sözleşmenin kapsamını genişletmek amacıyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç duyulması üzerine, Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) oluşturulmuş ve zaman içinde geliştirilmiştir.
• Türkiye İstanbul Sözleşmesini 28.06.1990 yılında imzalamış ve bu Sözleşme 2004/7905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 15.03.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 15.03.2005 tarihinden itibaren Birliğimizce İstanbul Sözleşmesi hükümleri kapsamında ATA karneleri düzenlenmektedir.
• ATA sisteminde bulunan bazı ülkelerde halen ATA Sözleşmesi kapsamında işlem yapılmakta ve akit taraf gümrüklerince hem ATA Sözleşmesi hem de İstanbul Sözleşmesi kapsamında düzenlenen ATA karneleri kabul edilmektedir.
• ATA kısaltması, “geçici kabul” anlamına gelen Fransızca “Admission Temporaire” ve İngilizce “Temporary Admission” kelimelerinin kısaltmasından (ilk harflerinin birleşmesinden) meydana gelmiştir.
• 1619 Sayılı Kanun ile katılmamız uygun bulunan “Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karnesi Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi” 23.08.1974 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme 15.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
• TOBB, o tarihteki adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığının 21.02.1975 sayılı yazısı ile ülkemizdeki ATA uygulamaları hususunda “Kefil Kuruluş” sıfatıyla görevlendirilmiş ve bu çerçevede 28.05.1975 tarihinden itibaren karne düzenlemeye başlamıştır.
• TOBB, Kefil Kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve Sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir.

ATA SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELER LİSTESİ 

1. Almanya 25. Hollanda 49. Malta
2. Amerika Birleşik Devletleri 26. Hong Kong 50. Mauritius
3. Andorra 27. İngiltere 51. Moğolistan
4. Arnavutluk 28. İspanya 52. Moldova
5. Avusturalya 29. İsrail 53. Norveç
6. Avusturya 30. İsveç 54. Pakistan
7. Belçika/Lüksemburg 31. İsviçre 55. Polony
8. Beyaz Rusya 32. İran 56. Portekiz
9. Birleşik Arap Emirlikleri 33. İrlanda 57. Romanya
10. Bosna Hersek 34. İtalya 58. Rusya Federasyonu
11. Bulgaristan 35. İzlanda 59. Senegal
12. Cebelitarık 36. Japonya 60. Sırbistan
13. Cezayir 37. Kanada 61. Singapur
14. Çek Cumhuriyeti 38. Karadağ 62. Slovak Cumhuriyeti
15. Çin 39. Kıbrıs 63. Slovenya
16. Danimarka 40. Kore 64. Sri Lanka
17. Estonya 41. Letonya 65. Şili
18. Fas 42. Litvanya 66. Tayland
19. Fransa 43. Makao 67. Tayvan
20. Finlandiya 44.Macaristan 68. Tunus
21. Fildişi Sahili 45. Lübnan 69. Türkiye
22. Güney Afrika Cumhuriyeti 46.Makedonya 70. Ukrayna
23. Hırvatistan 47. Meksika 71. Yeni Zelanda
24. Hindistan 48. Malezya 72. Yunanistan

ATA KARNESİ NE AMAÇLA KULLANILIR ? 
• Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
• Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur.
• Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.
• Sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla     (bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.
• İstanbul Sözleşmesi Ek.A’ da yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenen ATA karneleri diğer eklerde yer alan amaçlarla kullanılır. Bu ekler;
1) Ek B1- Sergi, Fuar, Toplantı ve Benzeri Etkinliklerde Teşhir Edilecek veya Kullanılacak Eşyaya İlişkin Ek
2) Ek B2 – Mesleki Malzemeye İlişkin Ek
3) Ek B3 – Konteynerler, Paletler, Ambalajlar, Numuneler ve Ticari Bir İşlemle İlgili Olarak İthal Edilen Diğer Eşyaya İlişkin Ek
4) Ek B4 – İmalat Amacıyla İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
5) Ek B5 – Eğitsel, Bilimsel veya Kültürel Amaçlarla İthal Edilen Eşya İle İlgili Ek
6) Ek B6 – Yolcu Zati Eşyası ve Sportif Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin  Ek
7) Ek B7 – Turistik Tanıtım Malzemelerine İlişkin Ek
8) Ek B8 – Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Ek
9) Ek B9 – İnsani Amaçlarla İthal Edilen Eşyaya İlişkin
10) Ek D – Hayvanlara İlişkin Ek Söz konusu Ekler kapsamında getirilebilecek eşya listesi ve bu eşyanın taşıması gereken şartlar ayrıca açıklanmıştır.