AB Enerji Faslına İlişkin Bilgi

TOBB’dan alınan yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen enerji politikası ile, rekabetçi bir enerji piyasası oluşturulması, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma temelinde çevrenin korunması amaçlanmaktadır. AB, enerji alanında politika oluştururken bu üç amaç arasında bir denge kurmayı da hedeflemektedir.
Enerji Faslı henüz müzakerelere açılmamış olmakla birlikte, enerji alanında AB müktesebatına uyum amacıyla ülkemizde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu çerçevede enerji piyasasının rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı enerji verimliliğinin artırılması gibi alanlarda yürütülen yasal ve teknik çalışmalarda önemli aşama kaydedilmiştir.
AB müktesebatına uyum çalışmalarının yanı sıra bu kapsamda elde edilecek kazanımlara ilişkin farkındalığın artırılması da büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordine edilmesinden sorumlu olan Avrupa Birliği. Bakanlığı tarafından Enerji Faslına ve bu alandaki AB müktesebatına uyum konusuna dikkat çekmek amacıyla “Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Faslı” başlıklı kitapçık ve “Avrupa Birliği Sürecinin Enerji Alanına Katkıları” başlıklı broşür hazırlanmıştır.

Söz konusu kitapçık ve broşüre Avrupa Birliği Bakanlığı’nın internet sayfasından (www.ab.gov.tr/spb/yavinlar) ulaşılabilmektedir.