Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler Hk.

14 Şubat 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca ülkemizde meydana gelen depremler neticesinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde, KTK ve KTY çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmalar ile taşıma hizmeti alan veya alacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen;

a) KTK ve KTY çerçevesinden adlarına yetki belgesi düzenlenen ve firma merkezi adresleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde konuşlu firmalarla ilgili olarak;

1. Geçerlilik süresi 09.11.2022 – 08.05.2023 tarihleri arasında biten veya bitecek olan yetki belgelerinin, geçerlilik sürelerinin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,

2. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, (1) numaralı alt bent kapsamında olan yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtların taşıt kartı sürelerinin ücretsiz olarak 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması,

3. KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 06.02.2023 tarihinden başlamak üzere durdurulması,

4. KTY’nin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince araç muayene ve sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen taşıt düşüm işleminin durdurulması,

5. KTY’nin 40’ıncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında öngörülen otuz günlük sürenin 08.05.2023 tarihine kadar uzatılması(mesleki yeterlilik),

6. KTY’nin 70 nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen hükmün uygulanmaması(uyarma yaptırımı nedeniyle geçici faaliyet durdurma),

b) Bakanlıkça adlarına tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere; A1(T), B1, D1 veya D4 yetki belgesi düzenlenen firmaların, Bakanlığa bildirilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret aldığının tespiti halinde, KTY’nın 56’ncı maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen uyarma müeyyidesinin 10 kat olarak (50 uyarma) uygulanması,

c) Yukarıda belirtilen düzenlemelerin, 08.05.2023 tarihine kadar yürürlülüğünün devam etmesi,
konularında karar alındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.