Ankete Katılım ve Tanıtım Toplantısı Hk.

23 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development – EBRD) tarafından “Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” Projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusu çalışılacaktır. Referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan “MLETR – Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alınmıştır. Projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye’nin ticaret maliyetlerine yansıması ortaya konulacaktır.

Söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketi bir anket çalışması yapmaktadır. Söz konusu anketin:

– dış ticaret ile iştigal eden şirketlerimiz,

– dış ticaret işlemlerine yönelik destekleyici hizmetler sunan ve/veya aracılık eden şirketler,

– uluslararası taşımacılık ve lojistik şirketleri,

– gümrük müşavirleri,

– forwarding şirketleri,

– deniz acenteleri,

– depo-antrepo hizmeti sunanlar,

– liman işletmeleri,

– dış ticaret finansmanında rol alan finansal hizmet sunucuları (banka ve sigorta şirketleri, finansman şirketleri vb.) ve

– uygun gördükleri takdirde ve şekilde bahse konu finansal hizmet sunucuların çalıştıkları ihracat-ithalat işlemi yapan müşterileri, tarafından doldurulması ülkemizin bu alandaki dijitalleşme faaliyetlerine destek olacak projeye önemli bir girdi sağlayacağından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, bir örneği ekli anket bağlantı bilgilerinin olabildiğince çok paydaşa ulaşabilmesi için Birliğiniz/Derneğiniz/Kurulunuz/Odanız üyelerine etkin bir şekilde duyurulması ve konu hakkında uzmanlığı bulunan Birliğiniz/Derneğiniz/Kurulunuz/Odanız personelince de ayrıca doldurulması faydalı olacaktır. Anket en geç 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulabilecektir. Anketi doldurmadan önce bilgi almak isteyen üyelerinize yönelik projenin ve anketin tanıtımı için 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 15.00’da kısa bir çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.