Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında

7 Kasım 2016

Sayın Üyemiz;

TOBB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazılarda, gelişen süreç içersinde ÇED’den dolayı yaşanan bir takım aksaklıkların günümüz ihtiyaçları çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla ve Bakanlığın aleyhine bir takım davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda ÇED Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlıkça hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Ek’te tarafınıza sunulmuştur. Söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a işlenerek en geç 14 Kasım 2016 tarihine kadar, aşağıdaki ilgili kişiye iletilmesini rica ederiz.

Yönetmelik taslağına ulaşmak için tıklayınız.
Form için tıklayınız.

Paylaş