Fiili Tüketim Belgesi

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ
EPDK veya Vergi Dairelerine sunulmak üzere, firmalar tarafından belli dönemler için Odamızdan talep edilen ekspertiz raporlarıdır. Özellikle 24 Nisan 2013 Tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e istinaden firmaların hammadde temini konusunda Fiili Tüketim Belgesi talepleri artmıştır. Aynı şekilde Vergi Dairelerinden Tecil-Terkin sistemi kapsamında KDV istisnasından faydalanmak üzere, yine Fiili Tüketim Belgesi talepleri gelmektedir.
Gerekli Evraklar:

  • Müracaat dilekçesi (Firma yetkilisi imzalı)
  • Taahhütname (Firma yetkilisi imzalı)
  • Ham ve yardımcı malzeme alım faturaları fotokopileri
  • İthal edilen Ham ve yardımcı malzeme alım beyanname fotokopileri
  • YMM onaylı Fiili tüketim belgesi örneği veya İlgili döneme ait üretim tasdik raporu

Not 1 : EPDK formatında hazırlanan Fiili Tüketim Belgesi örneği için tıklayınız.