İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS)Hk.

21 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden Birliğimize intikal eden 27.11.2023 tarih ve E-74242669-249-70097 sayılı; İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin yazılımının tamamlandığını belirtir yazı, yazı ekinde gönderilmektedir.

İlgili yazıda, “16 Mart 2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğ kapsamında kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki belirli girdilerin (inşaat demiri, çimento, hazır beton ve benzeri) takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesi, vergi güvenliği yanında deprem kuşağında yer alan ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması ve bu çerçevede, öncelikli olarak inşaatta kullanılacak demirlerin üretim veya ithalatından 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yer alan yapı müteahhidi dâhil teslimine kadar tüm aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dâhil olmak üzere takip edilmesine yönelik usul ve
esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile İnşaat Demiri İzleme Sisteminin kurulması ve işletilmesi görevi Genel
Müdürlüğümüze verilmiştir. Mezkûr Tebliğ’in geçici 1. maddesinde “İnşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 01/01/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunludur. hükmü gereği İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) yazılımı tamamlanmış, kayıt ekranları tüm paydaşlara açılmıştır. İnşaat Demir Üreticileri, İthalatçıları, Yapı Müteahhitleri, Bayiler, Tüccarlar ve Toptancıların İDİS Portalına kayıt yaptırarak 01.01.2024 tarihinde İDİS’e geçmeleri konusunda tüm illerdeki Ticaret Odalarına bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz” denilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.