İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

22 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 3 Ocak 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

MADDE 1- 16/3/2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi

Uygulama Genel Tebliğinin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/1/2024” ibaresi “30/4/2024” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.