Kamu İhale Alt Mevzuatı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Kamu İhale Kurumu’nun yazısında 04/04/2012 tarihli ve 6645 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5/1/2001 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen “İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler” bendinin uygulanmasını teminen ilgili ikincil mevzuat düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapılmasının planlandığı ve bu çerçevede;

1- Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri ekinde yer alan Tip İdari Şartnameler ve Tip Sözleşme Tasarıları ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde değişiklik yapılmasına ilişkin taslaklar hazırlanmış olup söz konusu taslaklarda yer alan değişikliklerin konuya ilişkin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı açısından incelenmesi ve oluşacak görüşler,

2- Anılan Kanun değişikliğine yönelik olarak ikincil mevzuatta yapılası öngörülen başka değişiklik önerileri talep edilmektedir.

Bu kapsamda;

birer örneğine http://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php sayfasında yer verilen Yönetmelik Taslaklarına ilişkin önerilerinizi en geç 26 Haziran 2015 tarihine kadar TOBB’a ve ayrıca mustafa.ozcan@tobb.org.tr adresine iletmenizi rica ederiz.