KARGO Yönetmelik Değişikliği

TOBB’un girişimleri sonucunda 17.08.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Dair
Yönetmelikte, aşağıda belirtilenler başta olmak üzere bir kısım değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre;
5 inci madde 4 üncü fıkrada yapılan değişiklik ile, ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili
otoritesinde yetkilendirilmiş kuruluşlarca yapılan ambalaj testleri ile ambalajlara UN
Numarası verilerek sertifikalandırılmasına olanak sağlanmış,
Geçici 3 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
30.06.2015 tarihine kadar aranmayacağı,
Geçici 4 üncü madde 1 inci fıkrada yapılan değişiklik ile, tehlikeli madde güvenlik
danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma
zorunluluğunun 31.12.2014 tarihine kadar aranmayacağı,
– Geçici 7 nci madde eklenerek 24.10.2014 tarihinden önce üretilmiş olan ambalajların için
yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31.12.2014 tarihine kadar müsaade
edileceği hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelik değişikliğine www.kugm.gov.tr ve www.tmkt.gov.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.