KSO’dan ‘Gümrük Uzlaşma ve İtiraz Müessesi’ semineri

30 Eylül 2021

KSO ve Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ‘İtiraz ve Uzlaşma Müessesi’ konulu webinar düzenlendi

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü işbirliğinde ‘İtiraz ve Uzlaşma Müessesi’ konulu webinar gerçekleştirildi. Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Şube Müdürü Önder Arslan ‘uzlaşma müessesi’, bölge şefi Mebrure Gür ‘itiraz müessesi’ katılımcıları merak ettikleri konular hakkında bilgilendirdi. Webinar, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Şube Müdürü Önder Arslan ‘uzlaşma müessesi’ hakkında bilgi vermesiyle başladı.

UZLAŞMANIN GETİRİLERİ

Arslan konuşmasına, “Öncelikle uzlaşmanın tanımını aktarmak istiyorum. Uzlaşma; yükümlü ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların itiraz veya yargı yoluna başvurulmadan önce taraflarca konulup giderilmesi anlamına geliyor.  Uzlaşmanın getirilerine baktığımızda ise; dava sayısının azaltılması, ihtilafın kısa sürede çözülmesi, kamu alacağının tahsilinin hızlandırılması ve yükümlü ile idare arasında güven tesis edilmesini sağladığını görüyoruz” diyerek başladı.

UZLAŞMAYA KONU OLMAYACAK ALACAKLAR

Uzlaşmaya konu olmayacak alacaklardan bahsederek sözlerini sürdüren Arslan, “Gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilmez. Aynı tür vergi veya cezanın biR kısmı için uzlaşma talebinde bulunamaz. Alacağı tahsilat aşamasına geldiği durumlarda söz konusu alacak uzlaşmaya konu edilemez. Takip edilen alacağa konu işlem için adli süreç başlamamış olsa bile 5607 sayılı kanun kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması, adli mercilerce soruşturma ya da kovuşturma yapılıyor olması veya mahkeme tarafından ceza verilmiş olması durumunda uzlaşmaya konu edilemez” dedi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Uzlaşmaya başvuru şekli hakkında da bilgilendirme yapan Arslan, “Yükümlünün kendisi, temsilcisi veya özel vekaletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri uzlaşma başvurunda bulunabilir. Başvuru BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılır. Ancak BİLGE şifresinin temin edilemediği durumlarda yönetmelik ekinde yer alan EK-3 formu doldurulmak suretiyle de başvuruda bulunulabilir” ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRECİ DURUYOR

Uzlaşma başvurusunun yapılmasının ardından karşılaşılacak durumları da paylaşan Arslan, “Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilmemesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde, tebliğ tarihinden itibaren süre kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak her durumda, sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanır. Ayrıca başvurudan feragat hakkı da bulunmaktadır. Feragat edilmesi halinde feragatın kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz” diye konuştu.

45 GÜN İÇERİSİNDE SONUÇLANDIRILIYOR

Uzlaşma talebinin incelenmesi ve uzlaşmanın ertelenmesi konularına dair bilgiler de aktaran Aslan, uzlaşma işleminin talebin bölge müdürlüğüne iletilmesinden sonra 45 gün içerisinde sonuçlandırıldığını, hatta bu sürenin 3-4 haftaya kadar düşebildiğini de paylaştı. Arslan daha sonra gelen soruları yanıtlayarak sözü  ‘itiraz müessesi’ni anlatması için bölge şefi Mebrure Gür’e bıraktı. Gür, itiraz müessesinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 242. ve 243. maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 585-590. maddeleri ile düzenlendiğini hatırlattı.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLER?

Gür şöyle devam etti: “4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre; yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilir.  İdareye intikal eden itirazlar 30 gün içerisinde karara bağlanarak ilgili kişiye tebliği edilir. İtiraz dilekçelerinin süresi içinde yanlış makama verilmesi halinde itiraz süresinde yapılmış sayılır ve idarece yetkili makama ulaştırılır. İtirazın reddi karalarına karşı işlemin yapıldığı yerdeki idare yargı mercilerine başvurulabilir.

TEBLİĞİNDEN 15 GÜN İÇERİSİNDE…

Gümrük Yönetmeliği’ne göre ise yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri gerekçelerini de açıkça gösteren dilekçeyle itiraz edebilirler. Yapılacak itirazların süresi içinde olup olmadığına ise itiraz dilekçesinin postaya verildiği tarih veya itiraz dilekçesinin itirazın yapıldığı gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi dikkate alınır.” Bölge şefi Gür, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun hakkında da bilgi vererek sunumunu sonlandırdı.