Kur Farkı Zararları

18 Kasım 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Resmi Gazete’nin 08/11/2022 tarihli ve 32007 sayısında yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca, 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Düzenlemeye göre, 1/1/2023 olan tarih 1/1/2024 olarak değiştirildiği için Türk Ticaret Kanununun 376’ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.