KVKK Aydınlatma Metni

Elektronik veya fiziki ortamlardan toplanan kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantılara/seminerlere katılımınızın sağlanması, organizasyon ve fiziksel mekan güvenliğinin temini ile gelecek organizasyonlardan haberdar edilebilmeniz amacıyla işlenmekte ve bu amaçlarla sınırlı şekilde tedarikçilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md.5/1 kapsamında “açık rıza”; md.5/2 (f) bendi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Odamızın “Kocaeli Sanayi Odası Fuariçi 41040 İzmir/Kocaeli” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.