Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Hk.

8 Şubat 2024

Kocaeli Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile  meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemler ilgili Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Meslekî eğitim süreci içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu kapsamda ilgi Genelge yayımlanmıştır.

İlgi Genelgenin İşletmelerce yapılması gerekenler kısmında;

  1. a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre işletmelerde mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemlerin alınması,
  1. b) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre işletmelerde mesleki eğitime ve staja başlayacak öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ve usta öğreticilerin katılımıyla işletme tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi,
  1. c) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olması,

ç) Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulaması süresince bulunabileceği işletme bölümleri ve alanlarının, aynı işletmenin başka birimlerinde de eğitim alabileceğinin ve eğitim mıntıkasının dışına çıkılmayacağının sözleşmede belirtilmesi; istenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.