Rusya’da Yerleşik Olmayanların Rusya Bankalarında Hesap Açma İşlemleri Hk.

4 Nisan 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; İlgide kayıtlı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Rusya Federasyonu (RF)’nda yerleşik olmayanların, 10.12.2003 tarih ve 173-FZ sayılı Federal Kanunun 13. maddesi uyarınca, RF Merkez Bankası’nın 30.05.2014 tarih ve 153-I sayılı Talimatnamesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yetkili bankalarda Ruble ve/veya yabancı para cinsinden hesap açmaları ve söz konusu hesaplardan uluslararası para transferi gerçekleştirmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

RF’de Yerleşik Olmayanlara Banka Hesabı Açılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Bilgi Notu ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgi için ilgili Ticaret Müşavirliğimiz ile (moskova@ticaret.gov.tr) iletişim kurulmasının Bakanlığınca faydalı olacağı değerlendirildiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan; bir kuyum işletmesi tarafından aynı ay içerisinde birden çok bankaya talep iletilmemesi gerekmekte olup aksinin tespiti halinde söz konusu kuyum işletmesinin tüm talepleri iptal edilecektir.

Yazıda;

RUSYA FEDERASYONU’NDA YERLEŞİK OLMAYANLARA BANKA HESABI

AÇILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR BİLGİ NOTU

 10.12.2003 tarih ve 173-FZ sayılı Federal Kanunun 13. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu (RF)’nda yerleşik olmayanlar yetkili (lisans sahibi) bankalarda Ruble ve/veya yabancı para cinsinden hesap açabilir, söz konusu hesaplardan uluslararası para transferi gerçekleştirebilirler. Aynı maddenin 2. fıkrasına istinaden, RF’de yerleşik olmayanların banka hesabı açmalarına ilişkin usul ve esaslar RF Merkez Bankası (RFMB)’nın 30.05.2014 tarih ve 153-I sayılı Talimatnamesinde düzenlenmektedir.

RF’de yerleşik olmayanların RF bankalarında hesap açabilmeleri için ilk yapılması gereken şey RF Federal Gelir İdaresi’nin 01.09.2014 tarih ve SA-4-14/17456 sayılı Talimatnamesi uyarınca vergi numarası (INN) almaktır. Yabancıların vergi numarası alması, RF Vergi Kanunu ve RF Maliye Bakanlığı’nın 28.12.2018 tarih ve 293n sayılı Kararnamesi (Federal Gelir İdaresi ve Maliye Bakanlığı’nın 24.01.2019 tarih ve 293n sayılı yazısı) uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Yabancıların vergi numarası almak için yapması gerekenler:

 • RF Vergi Kanununun 84. maddesinin 5.1. fıkrası uyarınca başvuru yapmak
 • Firmanın yerleşik olduğu ülke ticaret sicil kaydını veya firmanın hukuki statüsünü gösteren başka bir belgenin sunulması
 • Firmanın yerleşik olduğu ülkedeki vergi numarasını gösteren belge veya böyle bir belge yoksa yetkili kurumdan alınmış bu durumu gösteren bir belgenin sunulması

RF Maliye Bakanlığı’nın 28.12.2018 tarih ve 293n sayılı Talimatnamesi’nin 27. maddesi uyarınca, yabancı bir firmanın vergi dairesine kayıt tarihi, firmanın birleşik devlet sicil kaydına girdiği tarihtir.

Aynı Talimatnamenin 28. maddesine göre, yabancı bir firmanın başka bir bankada tekrar hesap açmak istemesi durumunda tekrar vergi numarası almasına gerek bulunmamaktadır.

Yabancı bir kuruluşun sadece banka hesabı açmak için vergi numarası alması o kuruluşa RF’de ticari faaliyet gösterme hakkı kazandırmaz.

Yabancı bir şirketin vergi numarası almak için, hesap açmak istediği bankanın bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurması gerekir. RF’de hesap açabilmek için vergi numarası alan ve RF’de kurulmuş herhangi bir şirketi bulunmayan yabancı şirket, sadece banka hesabı açılmasıyla bağlı olarak vergi kaydına girer. Uygulamada bazı bankalar müşterileri adına vergi numarası başvurusu yapmakta olup hesap açılacak bankanın bu hizmeti sağlaması durumunda müşterilerin doğrudan ilgili belgelerle bankaya başvurması yeterlidir.

Yabancıların banka hesabı açmak için sunması zorunlu belgeler:

RFMB’nin 30.05.2014 tarih ve 153-I sayılı Talimatnamesi uyarınca, yabancı bir ülke mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve RF toprakları dışında bulunan bir tüzel kişiliğin bankada cari hesap açmak için aşağıdakileri bankaya sunması gerekir:

 • Hesap açılışı ile ilgili işlemleri tüzel kişilik adına gerçekleştirecek kişinin banka hesabı açma ve hesapla ilgili işlemleri yürütme, şirket adına sözleşme imzalama konusunda yetkili olduğunu gösteren belgeler (firma kararı, vekaletname, imza sirküleri vb)
 • Banka hesabına ilişkin işlem yapmaya yetkili kişinin/kişilerin yetkilerini ispat eden belgeler ile söz konusu kişilerin imzalarını ve varsa mühür örneklerini gösteren belge
 • Tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişilerin yetkilerini gösteren belgeler
 • Tüzel kişiliğin yerleşik olduğu ülkedeki kuruluş belgeleri ile ticaret sicil kaydı veya firmanın hukuki statüsünü ve faal olduğunu ispat eden belgeler
 • RF’de vergi kaydına ilişkin belge Rusça dışında hazırlanan belgelere noter tasdikli Rusça tercümesi de eklenmelidir. RF mevzuatının öngördüğü durumlarda, banka hesabı açarken sunulan belgelere apostil yapılmalıdır.

Hem yabancı dildeki belge hem de apostilin kendisi Rusça’ya çevrilmelidir. Yabancı şirket adına işlem yaparken belirli belgeleri imzalamaya yetkili kişilerin noter tasdikli imza sirküleri sunulmalıdır.Talep edilen belgelerde eksiklik bulunması ya da yanlış bilgi sunulması ya da RF mevzuatının öngördüğü diğer durumlarda banka hesabı açma talebi reddedilebilir. Banka hesabı açma işleminin tamamlanması ve Açık Hesaplar Kayıt Defterine ilgili girişin yapılmasıyla banka hesabı açılmış sayılır. Bu deftere girişin en geç, ilgili deftere sözleşmenin akdedildiği günü takip eden iş günü içinde yapılması gerekir.

Yukarıda sayılan belgelere ilaveten bankalar tarafından aşağıdakiler başta olmak üzere ilave bilgive belgeler de talep edilebilmektedir:

 • Şirket genel müdürü ya da yöneticisinin pasaportu ve tercümesi
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin pasaportu, vizesi, yasal olarak RF’de bulunmasına imkan veren diğer belgeler (hesap sözleşmesinin vekil tarafından imzalanacak olması durumunda vekaletname)
 • Şirkette %25’ten fazla paya sahip kurucular ile son faydalanıcılara ilişkin bilgiler
 • Şirket Tüzüğü
 • Şirket hakkında bilgi notu (şirketin faaliyetleri, türü, personel sayısı, varsa RF’deki ortağı ile ilgili bilgiler) veya varsa RF’deki ortağından alınacak tavsiye mektubu
 • Varsa RF’deki ortağı ile yapılan sözleşme
 • Dış ticaret faaliyetine konu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP)
 • Gerekli olması durumunda, izne tabi faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkan sağlayan lisanslar veya izinler Uygulamada, genellikle firmanın ticaret sicil kaydını gösteren belgelerin son üç ayda alınmış olması talep edilmektedir.

Bankalar tarafından, hesap açılış ücreti, hesap açık bulunduğu sürece hesap işletim ücreti, internet bankacılığı kullanım bedeli ve benzeri masraflar alınabilmekte olup söz konusu masraflar bankalara göre farklılık göstermektedir. Hesap açma işlemleri bankaya ve hesap türüne göre değişmekle birlikte, normal şartlar altında ortalama 10 gün sürmektedir. Öte yandan, bankaların hesap açma prosedürleri, hedef müşteri kitlesi, faaliyet öncelikleri bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte olup uygulamada bankalar tarafından ilave bilgi ve belge talep edilmesi, hesap açma politikalarında ve sürelerinde farklılık görülmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Firmaların alternatif bankalarla temas halinde olması ve kendi ihtiyaçlarına en fazla hitap eden bankalarla istişare içerisinde işlemlerini yürütmesinde fayda görülmektedir.  Moskova’da yerleşik Türk sermayeli bankaların iletişim bilgilerini moskova@ticaret.gov.tr adresinden e-ileti ile talep edebilirsiniz.

Hesap açılışı ve bankacılık işlemleri ile ilgili olarak bankalara verilen kişisel bilgilerin saklanması, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması, Kişisel Verilere İlişkin 27.07.2006 tarih ve 152-FZ sayılı Federal Kanun çerçevesinde ve banka ile akdedilen sözleşme uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.