Yetki Belgesi İşleri Hk.

31 Mart 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların ‘Yetki Belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar’ başlıklı 8’inci maddesi gereğince firmaların “En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması” gerektiği paylaşılmıştır. Düzenleyicilerin bu şartları taşıdıklarını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu Birlik tarafından belirlenen zaman aralıklarında üyesi bulunduğu Oda’ya, Birliğe intikal ettirilmek üzere gönderilmesi gerektiği;  anılan raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde ise firmaya ihtar verilebildiği; ihtarın ilgili firmaya tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde raporun ilgili Oda’ya teslim edilmemesi halinde firmanın Yetki Belgesi iptal edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemede yer alan hükümde belirtilen mali yeterlilik durumunun Birliğimizce etkin bir biçimde takip edilebilmesini teminen, anılan Yeminli Mali Müşavir Raporunun 2021 yılında ilk kez Yetki Belgesi almış firmalar ve 2021 yılında Yetki Belgesi’ni yenilemiş olan firmalar hariç olmak üzere tüm Yetki Belgesi sahibi firmalardan 1 Ağustos 2022 tarihine kadar talep edilmesine karar verilmiştir.