Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu Hk.

18 Nisan 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatın ekindeki Soru Formu/Öz Değerlendirme Formunun güncellendiği ve V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığının internet sayfasının “AEO-YYS/Belgeler” bölümünde yayımlandığı belirtilmiştir.

Yazıda; Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası “Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurularında halihazırda kullanılmakta olan soru formundaki teknik sorunların giderilmesine yönelik olarak Ek-2: Soru Formu/Öz Değerlendirme Formu güncellenmiş olup V3.3.2 sürümüyle 05.04.2024 tarihinde Bakanlığımız internet sayfasının “AEO-YYS/Belgeler” kısmında yayımlanmıştır. Bu çerçevede, yayım tarihi itibariyle söz konusu güncel soru formunun kullanılması yönünde üyelerinize gerekli duyurunun yapılması ile YYS elektronik soru formunda yer alması, çıkarılması veya değiştirilmesi talep edilen sorulara ilişkin görüşlerinizin Bakanlığımıza iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.