Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması için Son Tarih

13 Haziran 2013

Sayın Üyemiz,

İlgi: Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.08.2013 tarih ve 71435996/150 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; 2872 sayılı Çevre Kanununun “izin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü” başlıklı 11. Maddesinde (Değişik:26/4/2006-5491/8 md) “üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.” Ve “Atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerini kurmak ve işletmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, yönetmelikle belirlenen esaslar doğrultusunda, ürün standardı, ürünlerinin satışa uygunluğu ve piyasadaki denetimi ile ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kaydı ile bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda çevre izni ve lisansı bulunmadan faaliyet gösteren veya izin süreci devam eden Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek I ve Ek II listesinde yer alan sanayi tesislerinin, 31.12.2013 tarihine kadar söz konusu yönetmelik çerçevesinde gerekli izinlerin alınması gerektiği, aksi takdirde Çevre Kanununun 15. ve 20. maddesi gereği yasal işlemlerin uygulanacağı ilgi yazıda belirtilmektedir.

 

 

fresh manner handbags hand bags for the ladies
woolrich arctic parka How to Wear Eyeglasses in a Scene Fashion Style

and convince men they need Coach products
louis vuitton handbagsSteamy Sex Secrets He Wants You To Know
Paylaş