MARKA – Temiz Üretim Mali Destek Programı

6 Haziran 2012

Programın Amacı 

2010-2013 Doğu Marmara Bölge Planı vizyonunda belirtilen “Sürdürülebilir Kalkınmada MARKA Bölge Olmak” vurgusu doğrultusunda özellikle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gelişme ekseninin altına “çevresel koşulların iyileştirilmesi”, “çevresel kirliği önleyici projelerin desteklenmesi”, “yenilenebilir ve temiz enerji üretimi”, stratejik amaçlarının eklenmesi ile sürdürülebilir çevre hususunda Bölgenin ihtiyaçları plana yansıtılmıştır.

Bu program ile ulusal ölçekli strateji belgeleri ve bölge planında yer alan hedefler ile yukarıda ortaya konan tespitler temelinde, bölge rekabet gücünün artırılmasının en önemli aktörleri olan KOBİ’lere ve kar amacı güden kooperatiflere TEMİZ üretim konusunda geniş kapsamda destek sağlanması amaçlanmaktadır.

“Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Öncelikleri

1. Atıkların kaynağında azaltılması,

2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması,

3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,

4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,

5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,

6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları,

 

Detaylı bilgi için http://www.marka.org.tr/altmanset/6/temiz-uretim-mali-destek-programi adresine ulaşabilirsiniz.

Paylaş