Yazar arşivleri: Zehra Akyol

Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine İlave Geçerlilik Süresi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2020 tarihli 53618064 sayılı yazısında; Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında onaylanmış kişi statü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili Bakanlık Makamından 31.03.2020 tarihli ve 53598775 sayılı onayın alındığı ifade edilmektedir.

Alınan Onay kapsamında 31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30/6/2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;

– Söz konusu statü belgelerine, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması,

– Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili yazı için tıklayınız.

Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durması

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yayımlamış olduğu 31.03.2020 tarihli 9537098-010.06.01(66)-E.41721 sayılı uygulama iç genelgesiyle;

– 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme süreleri, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerle,

– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında ise işlemeler ve sürelerin

30/04/2020 tarihine kadar durmuş bulunduğunu belirtmektedir.

GİB tarafından yayınlanan İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

İŞKUR- Kısa Çalışma Ödeneği Uygulanacak İşçi Listesi Formunu Güncelledi

Sayın Üyemiz,

05/04/2020 tarihinde İşkur tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamında talep edilen İşçi Listesi Formunda bazı değişiklikler yapılmış olup yeni form İşkur’un resmi sitesine konulmuştur.

Yapılan son değişiklikler ile başvurularda 05/04/2020 tarihinden itibaren yayımlanan yeni formun kullanılması gerekmektedir.

Yayımlanan yeni form ile yapılacak kısa çalışma uygulaması sonrasında alınacak ödeneklerinin işçilerin banka hesaplarına yatırılabilmesi adına forma işçi IBAN numarası bölümü eklenmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formu için tıklayınız.

Uygulanacak İşçi Listesi Forumuna ulaşmak için tıklayınız.

Gümrük Hizmetlerinin Sanal Ortamda Verilmesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gümrük idarelerince verilen birçok hizmetin e-devlet veya Bakanlık web sayfası üzerinde verilebilmekte olduğu bildirilmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Gümrük Uzlaşma Görüşmeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 85593407-155.99 sayılı yazısı ile;

“Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 18/1 inci maddesinin 7. maddenin yedinci fıkrası hükmü hariç olmak üzere, yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır. Ancak, 17. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlere bağlı olarak belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu inceleme ve araştırmanın tamamlanmasına kadar Komisyon çalışmalarına devam eder.”

maddesindeki geçen 45 günlük süre sınırlandırması ikinci bir talimata kadar uygulanmayacaktır.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 85593407-155.99 sayılı yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Mücbir Sebepten Faydalanacak Mükellefler

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu- Mücbir Sebepten Faydalanacak Mükellefler için ilgili detayları açıklamak üzere uygulama iç genelgesi yayımlamıştır.

518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında yayımlanan İç Genelge’de yer alan özet açıklamalar için tıklayınız.

Uygulama İç Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi

Sayın Üyemiz,

1-    Mücbir sebep kapsamında olan sektörlerdeki işyerlerinin 4/a SSK’lı olarak çalışanlara ait primler ile 4/b’li BAĞKUR kapsamında olan sigortalılara ait primler ertelenmiştir.

2-    2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,

2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,

2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine,

ertelenmiştir.

3-    Erteleme mükellefin talebi olmaksızın otomatik olarak yapılacaktır.

4-    Herhangi bir gecikme cezası ve zammı uygulanmayacaktır.

5-    Hali hazırda sigorta prim teşviklerinden yararlanılmaya devam edecektir.

6-    SGK bildirgelerinin verilmesi ile ilgili bir erteleme söz konusu değildir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verilmektedir.

İİT Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Teşkilat’ın COVID-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelerle
dayanışma içinde olduğu, virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını ve olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları durdurmak için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğu ve üye ülkelerin çabalarından övgüyle bahsettiği kaydedilmektedir. Salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla üye ülkelere ayırdığı mali kaynaktan ötürü İKB’ye takdirlerini de ifade ettiği aktarılmaktadır.

İKB’nin açıklamasında, Bankanın, virüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla üye ülkelere 730 milyon ABD Dolarlık “Stratejik Hazırlık ve Mukabele Desteği” sunmak üzere çalışmalara başladığı bildirilmektedir. Bunun 280 milyon ABD Dolarının İslami Dayanışma Kalkınma Fonu (ISFD) ve İKB tarafından ulusal proje ve programlar için, 300 milyon ABD Dolarının Ticaretin Finansmanı Uluslararası İslam Şirketi (ITFC) tarafından ticaret finansmanı için, 150 milyon ABD Dolarının ise İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) tarafından sigortalama işlemleri için kullandırılacağı belirtilmektedir.

Desteğin hem özel hem de kamu sektörlerine yönelik olacağı kaydedilmektedir. Ayrıca Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Programından da salgının önlenmesine yönelik yapılacak araştırmalara teknik yardım desteği sağlanacağı, ters bağlantı programı çerçevesinde en iyi uygulamaların ve teknik uzmanlığın paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İKB’nin, salgından etkilenen ülkelere sağlayacağı desteklerde, etkin işbirliği ve kaynak kullanımını teminen uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtilmektedir. Asya Altyapı Yatırım Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Fonu ve Kuveyt Kalkınma Fonu dahil çok sayıda kuruluşun İKB’nin çabalarına destek vermeye ilgi duyduğu aktarılmaktadır.

İİT Genel Sekreterliği ve İKB’nin Basın Açıklaması için tıklayınız.

Mücbir Sebep Kapsamı Dışında Kalan Sanayi Kuruluşlarının Dikkatine

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere 24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de 518 sıra nolu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayınlanmış ve bazı sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda bazı firmalar NACE kodları nedeni ile mücbir sebep halinden faydalanamamaktadır. Bu açıdan; NACE kodları nedeni ile mücbir sebep kapsamı dışında kalan sanayi kuruluşlarının;

 • Çalıştıkları sektör itibari ile iş azaltma veya iş durdurma zorunda kaldıklarını beyan ve ispat edici belge ve dokümanlar ile,

mücbir sebep kapsama alınma dilekçelerini ifade eden başvuru dilekçelerini bağlı bulunduğu Vergi Dairelerine göndermeleri gerekmektedir.

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi’nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Sayın Üyemiz,

İlgi:  a) TOBB ’dan alınan 03.04.2020 tarih ve 3486 sayılı yazı.

         b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 02.04.2020 tarihli ve E-00053667892 sayılı yaz

Bilgileriniz olduğu üzere ihracatta kullanılan belgeler arasında yer alan, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)’nin Ticaret Bakanlığı’ndan gelen talimat çerçevesinde her iki usulde (hem manüel hem de Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak) düzenleniyordu. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından Oda personelince ıslak olarak imzalanması gerekmekteydi.

Ancak TOBB tarafından yapılan girişimler neticesinde; alınan ilgi yazıda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durum göz önüne alınarak, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği belirtilmiştir. Belgeler e-imza ile onaylanarak çıktılarında karekod ve doğrulama koduna yer verilecektir.

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamelerini onaylamakla yetkili Odamızdan elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

 

İstanbul Pandemi Kurulu Kararları

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge gereğince İstanbul’un da dahil olduğu büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline araç giriş çıkışlarına sınırlama getirilmiştir.

İş hayatını yakından ilgilendiren bu konuda İstanbul Pandemi Kurulu’nun İstanbul İl Vali Yardımcısı Başkanlığında, 04.04.2020 tarihinde saat 22.00’de yapılan toplantıda alınan kararlar aşağıda paylaşılmaktadır.

1- Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş çıkışları; bu durumları ispatlayan belgeleri (ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) trafik kontrol noktalarında ibraz etmek kaydıyla yapabileceklerdir. (İkamet belgesi e-devletten alınabilmektedir.)

2-Firma sahibi olanlar için SGK kayıt belgesi bulunmaması halinde firma ortağı olduğunun belgelenmesi (ticaret sicil gazetesi gibi) yeterli olacaktır.

3-İstanbul’dan Kocaeli yönüne gidiş ve dönüşlerde Kurtköy mevkiinde iş hayatına ilişkin bu tip ulaşımlar içim müstakil şerit tahsis edilecektir.

Çalışma hayatındaki kişilerin ve servis aracı ile transfer olanların trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için İstanbul’dan Kocaeli istikametindeki TEM otoyolu üzerinden saat 06:00-09:00 aralığında tahsis edilecek bağlantı yolu ile ilgili bilgiler  aşağıda yer almaktadır.

 1. Pendik-Tuzla tersane köprü tarafından gelen araçlar Kurtköy bağlatı yolu Sabiha Gökçen yolundaki Orhanlı-Akfırat  istikametine köprünün üstünden Orhanlı gişelere olan yol bağlantısı.
 2. TEM Sultanbeyli tarafından gelen araçlar aynı köprüden yine aynı yola bağlantı olacaktır.
 3. Sultanbeyli tarafından gelenler Kurtköy gişelerden geçtikten sonra Harmandere bağlantı yolu köprüden Orhanlı-Akfırat katılımı tabelasını takiben Şehit Mehmet Aygün caddesine takiben yine Orhanlı gişeler Kocaeli bağlantısına ulaşılabilir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Uluslararası Katılımlı Organizasyonlar

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Sağlık Bakanlığının 10.03.2020 tarihli ve 114526181 sayılı yazısına istinaden, yeni tip korona virüs salgını kapsamında Bilim Kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında uluslararası katılımlı organizasyonlar ve bu toplantılara katılımların salgının sonlanmasına kadar ertelenmesinin tavsiye edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Koronavirüs salgını nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mücbir sebep kapsamındaki mükelleflere ait Mart, Nisan ve Mayıs ayı SGK primleri Kasım ve Aralık aylarına öteledi.

Bu kapsamda, 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler
dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen:

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
✓ Alışveriş merkezleri dahil perakende,
✓ Sağlık hizmetleri,
✓ Mobilya imalatı,
✓ Demir çelik ve metal sanayii,
✓ Madencilik ve taş ocakçılığı,
✓ Bina inşaat hizmetleri,
✓ Endüstriyel mutfak imalatı,
✓ Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
✓ Araç kiralama,
✓ Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
✓ Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
✓ Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
✓ Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
✓ Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
✓ Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
✓ Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan
mükellefler,
✓ Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici
süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde
faaliyette bulunan mükelleflere ait,

işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
• Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanlardan,
✓ Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi
mükellefi olanlar,
✓ Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
✓ Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
✓ Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde
olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma
iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur)
sigortalısı olanların:
✓ 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin
ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020
tarihine,
✓ 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin
ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
✓ 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta
primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

• Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
• Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

     ✓ 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
✓ Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 üncü günün sonuna kadar ertelenmiştir.

• 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Ertelemeye ilişkin SGK duyurusu için tıklayınız.

KOSGEB Finansal Desteklerinde Karar Değişiklikleri

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazetede yayımlanan 02.04.2020 tarihli ve 2350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”da değişiklikler yapılmıştır.

– KOSGEB tarafından finansal destek sağlanacak işletmeler için “Sanayi” ibaresinin kaldırıldı.

– KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin işletme başına olan üst limitinin her bir destek programı kapsamında 300 Bin TL’den 3 Milyon TL’ye çıkarılması,

– Kullandırılacak kredilerin vadesinin 48 aydan 60 aya çıkarılması

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar’ın başlığındaki “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Böylece KOSGEB’in faiz desteklerinden sanayi işletmeleri yerine bütün işletmelerin yararlanabilmesinin önü açılmış oldu. Bu konuda daha önce yapılan düzenlemede, KOSGEB’in diğer programlarında sanayi işletmelerini destekleme şartı kaldırılarak, desteklenecek işletmelerin kapsamı genişletilmişti.

Kararın, “kapsam” başlıklı 5’inci maddesinden de “sanayi” ifadesi çıkarıldı. Maddenin yeni haline göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektörel veya ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik TL veya döviz cinsinden kullandırılacak kredi faiz giderleri KOSGEB tarafından karşılanacak.

Karardaki KOBİ tanımından sanayi ifadesi çıkarıldı

Kararın ‘tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde, KOSGEB ve KOBİ tanımları değiştirildi. KOSGEB’in Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı şeklindeki tanımı, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” şeklinde değiştirildi.

Daha önce Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri olarak tanımlanan KOBİ’ler için, “2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte tanımlanan küçük ve orta boy işletmeler” ifadesi getirildi.

Faizin tamamını KOSGEB karşılayacak

Kararın desteklerin işleyişi başlıklı 5’inci maddesinde yapılan değişiklikle, banka tarafından kullandırılacak  kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından desteklenmesi hükme bağlandı. Maddenin önceki halinde, KOSGEB’in faizin protokolle belirlenecek kısmını karşılaması öngörülüyordu. Kullandırılan faiz desteğinin geri ödemesiz olacağı hükmü korundu.

Yıllık faiz desteği 3 milyon liraya, vade 60 aya  çıkarıldı

Daha önce 300 bin lira olan kredi faiz desteğinin üst limiti, yeni kararla birlikte yıllık 3 milyon liraya çıkarıldı. Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti her bir destek programı için yıllık 3 milyon lirayı geçemeyecek. KOSGEB destekli kredilerde vade üst sınırı ise 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

Faizsiz 80 milyon liraya kadar kredi imkanı

Daha önce 300 bin liraya kadar verilen faiz desteği, 3 milyon liraya çıkarılınca, KOSGEB aracılığıyla kullandırılabilecek kredi miktarı da 2-3 milyon liradan, 80 milyon liraya çıkmış oldu.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Kamu İhalelerinde Süre Uzatımı veya Sözleşme Feshi Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yapılan düzenleme ile, Kamu İhale Kanunu kapsamında imzalanmış olan sözleşmeler için, koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı sözleşme şartlarının yerine getirilememesi (geçici veya sürekli, kısmen veya tamamen) ve bu durumun belgelerle ibraz edilmesi halinde, süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin fesh edilmesi mümkün hale gelmiştir.

İlgili kararın bulunduğu Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Şirketlerinin kar payı dağıtımına ilişkin düzenleme Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korumasına yönelik Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı.

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından iletilmiş olan 31.03.2020 tarihli yazısına istinaden, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun yapılması istenmektedir:

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” hususları belirtilmektedir.

2019 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliğindedir.

2019 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 125 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir.

Üretimden satışları 125 milyon TL’yi aşan ve 2019 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılmak isteyen kuruluşların;

www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname);

4 Mayıs 2020 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Detaylı bilgi ve sorular için: İSO Ekonomik Araştırmalar ve Kurumsal Finans Şubesi

Tel: 0212 252 29 00 / 120-124, E-posta: iso500@iso.org.tr

 

İl Pandemi Kurulu Kararları

Koronavirüs (COVID- 19) salgının yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve ilave tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, 28.03.2020 tarihinde, Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya ilişkin kararlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Ekmek Satışında Hijyen Kuralları

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 26.03.2020 tarih ve 34221550-774.02-3280 sayılı yazı ekinde gelen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve 40317327.045.01-E.1008194 sayılı yazısında; ekmek ve ekmek çeşitleri satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallara dair İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, ayrıca ekmek hijyeni eğitimleri konusunda, yeni tip koranavirüs (Covid 19) salgınının devam ettiği süre içerisinde toplantılar yapılarak eğitimler düzenlenmesi yerine, kurumlarının internet sitesinde ekmeğin üretim, dağıtım ve satış aşamalarında uygulanması gereken tedbirlere dair üreticilere yönelik eğitim materyalleri yayımlanacağı bildirilmektedir.

Ekmek Satışında Hijyen Kuralları ile ilgili Bakanlığın ihtiyati tedbirleri içeren yazısına ulaşmak için tıklayınız.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Türkiye’de ürün güvenliği uygulamalarının 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun” ile düzenlendiği ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Kanun’un yenilendiği, 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun hazırlanarak 12.3.2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştığı, 7223 sayılı Kanun’un 12.3.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığınca 4703 sayılı Kanun’un uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanun ile eşzamanlı yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda 7223 sayılı Kanun ile;

 • İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.
 • Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu
  ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.
 • E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.
 • İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye
  çıkarılacaktır.
 • Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.
 • Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.
 • Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha
  güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

723 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve KDV-68/2020-1 sayılı sirküleri ile, ihraç kayıtlı teslimlerde malların 3 ay içinde ihraç edilmesi şartında değişikliğe gidilmiştir. Üç aylık sürenin sonu 1/4/2020 ile 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi notu için tıklayınız.

TCMB Tarafından Koronavirüsün Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirler

Sayın Üyemiz,

TCMB, piyasayı hem bankalar hem de reel sektör firmaları kanalıyla likidite anlamında rahatlatacak bazı ilave tedbirler almıştır.

Özellikle, reel sektör firmalarına doğrudan likidite imkânı sağlayacak şekilde, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir.

 1. Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlenmiştir.
 2. Bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir.
 3. Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70’i KOBİ’lere tahsis edilecektir.
 4. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon Türk lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir.
 5. Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecektir.
 6. Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacaktır.
 7. Aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabilecektir.
 8. Krediler, azami 360 gün vadeli olacak, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet  taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacaktır.

Basın Duyurusu için tıklayınız.

Kullanım Bedelleri ve Ecrimisil Ödemelerinin Ertelenmesi

Sayın Üyemiz,

Bugünkü Resmî Gazetede yayımlanan 398 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, 01.04.2020 ve 30.06.2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken kullanım hakları ve ecrimisil ödemeleri ekteki açıklamalar kapsamında 6 ay süre ile ertelenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

31.03.2020 tarihli Resmi Gazete için tıklayınız.

KDV Tevkifatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflere Düzenlenecek Olan Faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında, 1/4/2020 ile 30/6/2020 tarihleri arasında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Filipinli Firmalarının Aktif Farmasötik Bileşenler (API) İhtiyacı Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye’deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir.

Konuya ilgi duyan firmaların aşağıda iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Marc Theodore P. Benigno

Filipinler Ankara Büyükelçiliği Üçüncü Sekreter ve Konsolos Yardımcısı

Telefon:+90-312-4423824

Faks:+90-312-4423856

E-posta: marc.benigno@dfa.gov.ph

Suudi Arabistan Gümrük Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan ve T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan’a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Standart Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen yazıda;

TSE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı TK15 Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi’nce hazırlanan ve ekte kopyaları bulunan

• TS 319/tst Tl Haşhaş tohumu küspesi,

• TS 318/tst Tl Susam tohumu küspesi,

• TS 320/tst Tl Keten tohumu küspesi,

• TS 322/tst Tl Kolza tohumu küspesi,

• TS 323/tst T2 Fındık küspesi,

• TS 4715/tst Tl Mısır özü (embriyo) küspesi

taslak standart değişikliğinin üyelerinize duyurulmasını ve varsa görüş ve önerilerin 03/04/2020 mesai bitimine kadar kobi@tobb.org.tr adresine gönderilmesi istenilmektedir.

Duyuruya ait dosyayı indirmek için tıklayınız.

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Meksika İhraç Ürünleri” fuarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Üretim Yetkinliği Belirlemeye Yönelik Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, sanayicilerin ürün ve üretim yetkinliklerini belirlemeye yönelik bir anket hazırlamıştır. Bakanlık, doldurulan anketleri inceleyerek koronavirüs mücadelesinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar için bir üretim ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Koronavirüs ile mücadeleye katkı vermek isteyen sanayicilerimizin, yetkinliklerini bildirebilecekleri söz konusu anketi doldurmaları beklenmektedir.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

KGF Destek Kapasitesi Arttırıldı

Sayın Üyemiz,

30.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda yer verilenler önem arz etmektedir:

*Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrası kapsamında
aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır. Ayrıca işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik
Kurumu’na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.

*Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe
gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020 tarihine kadar, KOBİ’ler için 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL’den 350 milyon TL’ye artırılmıştır.

*Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL’den, 500 milyar TL’ye çıkartılmıştır. Bu sayede sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katına çıkmıştır.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Sınır Geçişleri

Sayın Üyemiz,

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiğinin ilgili makamlar tarafınca askıya alındığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesinin gündeme alındığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen yazıda; “İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklere ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında TOBB’un yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımlarıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;
– Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,
– İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına 
karar verilmiştir.

Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.

İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır.

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.

İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.” denilmektedir.

Soru ve talepler için TCDD A. Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları:
Telefon: 0312 311 13 05
Faks: 0312 311 17 92-0312 310 95 07
Naci Özçelik: 0505 450 46 97
Oktay Aydınoğlu: 0535 977 87 20
Nevzat Dede: 0505 431 75 35

ISPM-15 Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, İlgi (a) yazıda 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs -2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. |

İlgi (b) yazıda 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte tanzim edilen ısıl işlem fırını kapasite raporlarının sadece TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) tarafından hazırlanabileceği, bu sebeple Kapasite Raporlarının, hangi meslek grubu eksperlerce düzenleneceği konusu görev alanlarına giren bir konu olmadığı, kanunlarla kapasite raporunu düzenleme konusunda yetkili kılınmış-TOBB ile TESK’in düzenlemiş ve onaylamış olduğu bütün kapasite raporları hangi meslek mensubu eksperin düzenlediğine bakılmaksızın bütün müdürlüklerince içeriğinde hesaplama hatası bulunmaması koşuluyla kabul edileceği, bunun dışında bir uygulamaya asla izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

İlgili ekler “https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php” adresinde “ISPM-15 Uygulamaları” başlığı altında yönetmelik duyurusu, “Isıl İşlem Fırını Kapasite Hesabı” başlığı altında Kapasite Hesaplama dosyası ve “Kapasite Raporu Düzenlemeye Yetkili Eksperler” başlığı altında Bakanlığın ilgili yazısı yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri’nin Korono Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Sayın Üyemiz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelenmiştir.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Sanal Ticaret Akademisi

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, ülkemize yeni girişimciler ve yeni ihracatçılar kazandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında, sertifikalı eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformu olan “Sanal Ticaret Akademisi”nin 5 Mart 2020 tarihinde hizmete açıldığı iletilmektedir.

Sanal Ticaret Akademisi, Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi temel amacıyla; girişimci, esnaf, sanatkar, öğrenci, profesyonel çalışanlar ve kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara yönelik sertifikalı eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformudur.

 Sanal Ticaret Akademisi, zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi (online) olarak 7/24 erişilebilecek ve tamamen ücretsiz olacaktır. Bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma soruları ve sınavlar, T.C. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca video, animasyon ve infografikler eşliğinde hazırlanmıştır. Halihazırda, Sanal Ticaret Akademisi’nde “Dış Ticaret”, “İç Ticaret” ve “Girişimcilik” olmak üzere 3 sertifika programı yer almaktadır. Belirli kriterler çerçevesinde dersleri tamamlayan ve sınavlardan başarılı olan kullanıcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Personel Servis Taşıması Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs tebdirleri kapsamında, şu aşamada Personel Servis Araçlarında (ruhsatlarında belirtilen kapasitenin yüzde 50’sini aşmamak koşuluyla) şehirlerarası hareketlilikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Açıklama

Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere 6102 Sayılı TTK uyarınca şirketlerin (özel hesap dönemine sahip olanlar hariç)  esas sözleşmelerinde olağan genel kurul toplantılarını her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılmasının öngörülmüştür.

Buna göre şirketlerin olağan genel kurullarının bu süre içerisinde tamamlanması gerektiği ancak yaşanılan olağanüstü durum yüzünden genel kurulların yapılamaması yüzünden Ticaret Bakanlığı ekli açıklamayı yapma gereği duymuştur.

 • Çağrısı Yapılmış Ancak Henüz Gerçekleştirilmemiş Anonim ve Limited Şirket Olağan Genel Kurullarının, Şirketlerin Yönetim Organları Tarafından Alınacak Bir Kararla İleri Bir Tarihte Yapılmak Üzere İptal Edilmesi İmkanı Getirilmiştir.
 • Esas Sözleşmelerinde Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Düzenleme Bulunmayan Şirketler Bakımından Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) ve Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (“EYKS”) Kullanılarak Kurul Toplantılarını Gerçekleştirebilme İmkanı Getirilmiştir.

6102 sayılı TTK’nın 1527. maddesi uyarınca esas sözleşmelerinde bu durumu düzenlemiş olmak şartıyla elektronik ortamda genel kurul toplantılarını gerçekleştirebilmektedirler.

TTK’nın 1527. Maddesi kapsamında olanlara ek olarak, şirketlere elektronik ortamda genel kurul veya yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantılarını EGKS ve EYKS sistemlerini kullanarak gerçekleştirebileceklerdir.

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

Ticaret sicil internet sitesinde yayımlanmış olan örnek ilan metine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK COVİD-19 ile Mücadele Çerçevesinde Açılan Özel Çağrı Programı

TÜBİTAK, COVID-19 Mücadelesinde TÜBİTAK Mevcut Desteklerine Ek Olarak Özel Hızlı Destek Çağrısına Çıkıyor.

TÜBİTAK, desteklerini, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açmıştır.

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu özel Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik aşağıda örnekleri verilen konularda sunulacak Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir:

 • Dezenfektanlar
 • Maske
 • Koruyucu kıyafetler
 • Doğrulama ölçütleri (duyarlılık, özgüllük, doğruluk, kesinlik, doğrusallık) uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde olan tanı kitleri
 • Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar
 • Ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar
 • İlaç
 • Aşı
 • Salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları

Bu konuların dışında, çağrıya yeni tip koronavirüs mücadelesi ile ilişkili olabilecek her türlü proje başvurusu sunulabilecektir.

Çağrı 26 Mart 2020’de açılmış olup, 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacaktır. Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK’a ön kayıt evrakları gönderilmeyecektir. PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu yapılabilecektir.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin desteklenmesi” kısıtı bu çağrıda uygulanmayacaktır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecektir. Süre uzatımı talepleri kabul edilmeyecektir.

Çağrı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

ÖTV Oranı Değişiklikleri

Sayın Üyemiz,

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2301 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan,

⎯ Kolalı gazozların ÖTV oranı 25’den 35’e yükseltilmiştir.

(III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan,

⎯ Tütün içeren puroların,

⎯ Uçları açık puroların,

⎯ Sigarilloların ve

⎯ Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların ÖTV oranı

%40’dan %80’e yükseltilmiştir.

⎯ Net muhtevası 500 gr’ı geçmeyen ambalajlarda olanların ÖTV oranı %63’den %40’a asgari maktu vergi tutarları ise 0,0787 TL’den 0,0500 TL’ye düşürülmüştür.

Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Bankalardan İki Yeni Destek Kredisi

Daha önce kamu bankalarının açıkladığı “İş’e Devam Kredi Desteği” programından farklı olarak, KGF kefaletiyle iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor. Çek ödemesi için 10 milyon liraya kadar, işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya kadar kredi verilecek. Her iki destekten de  sektör farkı olmaksızın, salgından oluksuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecek. Başvurular 30 Mart 2020’de başlayacak.

Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle, kesilmiş çeklerin ödenebilmesi için 10 milyon liraya, genel işletme sermayesi desteği için ise ciroya bağlı olarak 25 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünün de vadesi 12 ay faizi yüzde 9.5 olarak belirlendi.

“Çek Ödeme Destek Kredisi”

KGF kefaletiyle başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, düzenledikleri çekleri ödeyebilmeleri amacıyla “Çek Ödeme Destek Kredisi” kullandırılacak.

Cirosu 25 milyon liraya kadar olan müşteriler için 1 milyon lira olan azami kredi, 25-125 milyon lira arasında ciroya sahip olanlar için 5 milyon lira olacak. 125 milyon liranın üzerinde ciroya sahip müşteriler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu kredilerin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere vadesi 12 ay, faizi yüzde 9.5 olacak.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği”

2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını vade boyunca korumayı taahhüt eden şirketlere, yine 3 ay ödemesiz, toplam 12 ay vade ve yüzde 9.5 faizle kredi kullandırılacak.

Bu kredide de cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için üst limit 5 milyon lira, 25-125 milyon cirolu şirketler için üst limit 25 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirketler için ise üst limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Genelge

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmelerine ilişkin yayınlanan genelgenin, Kocaeli Valiliği’nden gelen talimat ile personel ve işçi servis araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

İş’e Devam Desteği

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama etkilerini en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği”ni hayata geçireceğini duyurdu.

Kamu bankaları Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, sektör ayırt etmeksizin, işçi çıkarmamak şartıyla yüzde 7.5 faizle 100 milyon liraya kadar indirimli kredi kullandıracak. 2020 şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayısını azaltmayan firmalar kredi desteğinden yararlanabilecek.

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Teminat eksiği bulunan firmaların, krediye erişimi için Hazine Destekli KGF Kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği 6 ay anapara ve faiz veya kar payı ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7.5 faiz oranlı olacak. Bankalar 26 Mart 2020 tarihi itibariyle talepleri kabul etmeye başlayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB’ten KOBİ’lere “3’lü Koruma Paketi”

Sayın Üyemiz,

Koronavirüs KOVİD-19 salgınının etkileriyle mücadele için KOSGEB tarafından “3’lü Koruma Paketi” devreye alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından açıklanan paketin korona virüse karşı KOBİ’lere kalkan olacağı bildirildi.

KOBİ’lere KOVID-19 kalkanı kapsamında;

 • Alacaklar 3 ay ertelenecek.
 • Projeler 4 ay uzatılacak.
 • Koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek verilecek.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Mücbir Sebep Sektörler

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler belirlenmiştir.

 

 

 

Üç Kamu Bankası ile İş Bankası Tarafından Devreye Alınan Destek Paketleri

Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadelesi devam ederken, kamu ve özel bankalar tarafındanı tarafından bu sürecin mali açıdan en az hasarla atlatılabilmesi amacıyla destek paketi devreye alındı. Söz konusu paket, hem bireysel hem de ticari müşterilerin borç ötelemesini, ek limit sağlanmasını ve istihdamın korunmasıyla ilgili tedbirleri kapsıyor.

Eximbank

*Kredi Geri Ödeme Vadeleri Uzatıldı

TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır.

Bu bağlamda ihracatçıların faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.

*Taahhüt Kapatmaya İlave 1 Yıl

2 yıl olan taahhüt kapatma süresi 3 yıla çıkarılaraktır.

Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecektir.

*Reeskont Kredilerinde 2 Yıl Vade İmkanı

Azami 1 yıl olan kredi vadeleri azami 2 yıla çıkarılacaktır.

*Sigorta Limitlerinde Alıcıya Tanınan Vadeler Ücretsiz Uzatıldı

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır.

Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılacaktır.

Ziraat Bankası

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilere, ödemelerin ötelenmesi imkanı.

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilere uygun vadeli yapılandırma. Mevcut kredilerinin;  6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre.

3) Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi.

4) Kredili müşterilerimiz için Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5)  İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması.

Vakıfbank

1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

Halkbank

*31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

*Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

*Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

*Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

*Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.

*İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

İş Bankası

*Müşterilere 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

*Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

*KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

*Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi sağlanacak.

*Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

*Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

*Bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Garanti BBVA

*Kredi, anapara, faiz ve taksit ödemeleri herhangi bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenecek.

*Ticari Kredilerde, mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatabilme, sonrasında yapılandırabilme imkanı sunulacak.

*KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin mevcut limitlerin yanında, proaktif limit çalışmalarıyla destek sağlanacak.

*KOBİ’lerin tedarikçi finansman limitlerinde esneklik sağlanacak.

*Bireysel müşteriler, kredi ve ek hesap ödemelerini 3 ay erteleyebilecek, kredi kartı ödemesine destek sağlanacak.

*Tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak gerekli destek sağlanacak.

*Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, kişi bazında değerlendirilip destek sağlanacak.

Akbank

*Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri 30 Haziran’a ötelenebilecek.

*Mobil, İnternet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve Havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz yapılabilecek.

*ATM’lerin günlük para çekme limiti 30 Nisan’a kadar 5.000 TL, Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 10.000 TL’ye çıkartıldı.

*Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.

Denizbank

*Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.

*Mobil, İnternet Şube, ATM, Fastpay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve Havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

*ATM’lerden kart ve QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5.000 TL’ye yükseltildi.

QNB Finansbank

*Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

*Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akışı problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.

Yapıkredi

*Bireysel ve tüzel müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri 30 Haziran’a kadar ötelenebilecek.

*Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetleri mevcut limitlerle desteklenecek, gerekirse ek limit için çalışılacak.

*Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/Havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

ŞEKERBANK

*Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

*Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde bulanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

*Şekerbank ayrıca maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında; SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirilecek.

*KOBİ’lere sunulacak “Sağlıklı Yaşam Paketi” kapsamında;

*3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı,

*Maaş ödemelerini Şekerbank aracılığı ile yapanlara, “mevcut istihdamı korumaları halinde” 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı.

*Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin talep etmeleri halinde, Nisan 2020 sonuna kadar, POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması.

*Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacak.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

*Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

*25 Mart tarihi itibarıyla, CepteTEB, CepteTEB İşte ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan’a kadar masraf alınmayacak.

ALBARAKA

*Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

*Personel maaşlarını Albaraka Türk’ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarım korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave ümit imkanı sağlanacak.

*Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışma ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

ALTERNATİFBANK

*Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyecek

*30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı işgücü verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2019 yılı işsizlik oranı yüzde 13.7 ile 2018’in 2.7 puan üzerinde gerçekleşti. 2019 yılı ekonominin yavaşladığı bir yıldı. Ekonomideki bu yavaşlama işsizlik oranına da yansıdı ve 2009’dan bu yana en yüksek işsizlik oranı görüldü. Bununla birlikte önemle üzerinde durduğumuz genç nüfustaki işsizlik oranı da 5.1 puan artışla yüzde 25.4’e yükseldi.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılında istihdamda gerilemeler yaşandığını belirterek, “2019 yılında 658 bin kişi istihdam kaybı yaşanmış. 2018 sonu itibariyle 549 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Sektörlere baktığımızda bir önceki yıla göre, sanayi sektöründe 113 bin kişi, inşaat sektöründe 442 bin kişi ve tarım sektöründe 200 bin kişi istihdam kaybı yaşandığını, yalnızca hizmetler sektöründe 98 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz.” dedi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’yu kapsayan TR42 Bölgesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “TR 42 Bölgesi’nde işsizlik oranı 3.3 puan artışla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye genelinin 0.2 puan altında. TR 42 Bölgesi’nde işgücüne katılım 2018’e göre 16 bin kişi artarken istihdam edilen kişi sayısı 39 bin artmış. TR 42 bölgesinde de Türkiye geneli ile paralel sanayi ve tarım sektöründe istihdam kaybı yaşanırken, hizmetler sektöründe istihdam artışı olduğunu görüyoruz. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda, sanayideki istihdam yüzde 35.8’den yüzde 35.4’e, tarım sektöründeki istihdam yüzde 15’den 13.3’e gerilerken, hizmetler sektöründeki istihdam yüzde 49.2’den yüzde 51.3’e yükseldi.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe rakamlarını değerlendirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gelirlerindeki artışın enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini, giderlerdeki artışın ise enflasyon altında tutulduğunu söyleyerek, “Şubat ayında bütçe giderleri yüzde 11.7 artışla 93.5 milyar TL, bütçe gelirleri yüzde 28.6 artışla 86.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe şubatta 7.4 milyar TL açık verdi.” dedi.

Zeytinoğlu ilk iki aylık dönemde bütçede 14.1 milyar TL fazla olduğunu söyleyerek, “Geçen ay Merkez Bankası’nın transferleriyle de bütçe desteklenmiş ve bütçe 21.5 milyar TL fazla vermişti. Bu ay verilen 7.4 milyar TL açıkla, kümülatif olarak baktığımızda bütçe fazlası 14.1 milyar TL oldu.” dedi.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri Korona Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgilendirme Toplantısı: Almanya’da Yatırım

sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 17-18 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilen “Almanya’da Yatırım” konulu bilgilendirme toplantısı Koronavirüsü nedeniyle alınan tedbir gereği Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Doğu Kudüs Bölgesi Firması – Sbitany

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Kudüs Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıda, Filistin’in en büyük dağıtım ağına sahip olan Sbitany şirketinin CEO’su Akram Sbitany ile bir görüşme gerçekleştirildiği, firmanın elektronik, ev ve mutfak malzemeleri, beyaz eşya gibi ürünlerde Türk firmaları ile çalışmaya istekli olduğu ve ayrıca adı geçen şahsın Doğu Kudüs’te 2.000 metrekarelik bir arsası bulunduğu ve burada beş yıldızlı bir otel inşa etmek istediği, bu kapsamda hem inşaat hem de işletme konusunda Türk firmaları ile çalışmak istediği belirtilmektedir. Konuyla ilgilenen firmaların kudus@ticaret.gov.tr adresi aracılığıyla Kudüs Ticaret Ataşeliğimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Mısır SAIL Projesi İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Kahire Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Mısır Arap Cumhuriyetince Tarımsal Kalkınma Uluslararası Fonu’ndan (IFAD) alınan proje finansmanının bir bölümünün tarım makineleri tedariğine ayrılacağı kaydedilmekte, bu kapsamda şirketlerimiz 16 Nisan 2020 tarihi Mısır yerel saatiyle saat 12.00’ye kadar sürecek ihale teklif verme sürecine davet edilmektedir.

Kahire Büyükelçiliğimizden alınan Mısır Sürdürülebilir Tarım Yatırımları ve Geçim Kaynakları (SAIL) Projesi İcra Müdürü Hany Darwish’in mektubu ve mektup ekinde yer alan ihale davet çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Kanada Başkonsolosluğu işbirliğinde, teknoloji, dijital medya, yazılım, gıda teknolojisi, sağlık teknolojisi, ileri üretim teknolojisi ve sivil havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla, 19 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Türkiye Ekonomi ve Araştırma Politikaları Vakfı (TEPAV)’nda “Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı” konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.​

Seminerde Kanada’da ve Kanada’nın Montreal şehrinde iş ve yatırım yapmak isteyen şirketlerimize bilgi verilerek, potansiyel sektörler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Kanada Başkonsolosluğu Göçmenlik Ofisi yetkilileri tarafından vize ve çalışma izinleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Seminere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

21.Kamu Kalite Sempozyumu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, amacının kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, yönetim kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak olan Kamu Kalite Sempozyumu’nun  2000 yılından bu yana düzenlenmekte olduğu ve bu sene 21.si düzenlenecek olan  Kamu Kalite Sempozyumu’nun TOBB ev sahipliğinde Türkiye Kalite Derneği işbirliği ile 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirileceği,

– Sempozyumun TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımı ile gerçekleştirileceği, ana oturumlarda ise TBMM Eski Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Güven SAK’ın yer alacağı,

– Sempozyuma ilişkin programın yazıları ekinde sunulduğu ve bu senenin ana temasının “Geleceği Şekillendirmek” olarak belirlendiği,

– Sempozyuma katılmak isteyenlerin 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar http://kks.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmiştir.

İşbirliği Talebi – Bangladeş

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Bangladeş ulusal petrol şirketi Petrobangla’nın yan kuruluşu olan Bangladeş Gas Fields Company Limited’in (BGFCL), duyurusu yapılıp sonra iptal edilen ve yaklaşık 80-100 milyon ABD Doları büyüklüğünde olması beklenen doğalgaz kompresörleri ihalesi için yakın bir tarihte tekrar ihaleye çıkacağının, Bangladeşli Spectra International Ltd. firması tarafından iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Spectra International Ltd. firmasının bu ihale için Türk firmalar ile yerel ortaklık
kurabileceği ve Türk firmalarla inşaat, ulaşım, lojistik, tahribatsız muayene vb. alanlarda yerel ortak/yüklenici olarak işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir. Bangladeşli Spectra firmasının konuyla ilgili Dakka Ticaret Müşavirliği’ne ilettiği e-posta ile firmanın profiline ulaşmak için tıklayınız.

KSO Başkanı Zeytinoğlu: Haksız Fiyat Artışı Yapan Firmalara Karşı Disiplin Mekanizmalarımızı Çalıştıracağız”

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son dönemde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, “Kocaeli Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 81 ildeki Oda/Borsalarımızla birlikte bunu kararlılıkla uygulayacağız.” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Piyasaların taleplerinin yerine getirilmesi konusunda firmalarımızla istişaremiz sürecek. Ülkemizin ekonomik istikrarına yönelik her türlü olumsuzluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

THY Uçuş Değişikliklerine İlişkin Duyuru

Sayın Üyemiz,

Türk Hava Yolları tarafından ‘biletlenmiş uçuşların değişikliğinde, ilk talepte ücret alınmayacağı’ ile ilgili bir açıklama yapılmıştır.

Konuya ilişkin duyuru metni ve uygulama koşulları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretimindeki yüzde 7.9’luk büyümeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Son 5 aydır sanayi üretiminin kesintisiz büyüyor olmasını olumlu değerlendiriyoruz. Sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 7.9 arttı. Bu tabi önemli bir artış. Ancak ekonomimizin duraksadığı bir döneme kıyasladığımızdan dolayı baz etkisinin de olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte sonbahara kadar baz etkisi devam edecek. Aylık bazda baktığımızda ise sanayi üretiminde binde 2 ile sınırlı bir gerileme oldu.” dedi.

Sektörler ve ana sanayi gruplarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Ocak ayında ara malı imalatında aylık yüzde 1.2, yıllık yüzde 10.4 artış, enerji üretiminde aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 5.7 artış oldu. Sermaye malı üretiminde aylık yüzde 5.7 gerileme olurken, yıllık yüzde 3.5 artış oldu. Benzer şekilde imalat sanayinde de aylık yüzde 0.3’lük gerileme olurken, yıllık yüzde 8.2 artış olduğun görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, “Biliyorsunuz koronavirüs Çin’de ocak ayında yayılmaya başlamıştı. Bunun küresel ekonomiye etkisinin 1.1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor ve küresel ekonomik büyüme beklentisi OECD tarafından yüzde 2.9’dan yüzde 2.5’e düşürüldü. Salgının yayılmaya devam etmesi durumunda ise bu oranın yüzde 1.5’a kadar düşebileceğini öne sürdü. Tabi küresel ekonomideki gerilemenin, özellikle ihracatçı firmalarımızın üretimlerini etkileyebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi uygulama Yarışması

Sayın Üyemiz,

TOBB’den alınan yazıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin onuncusunun “3-6 Mayıs 2020” tarihleri arasında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” mottosu doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, çalışan-işveren-İSG profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla işyerlerine yönelik iyi uygulama yarışmasının düzenleneceği belirtilmektedir.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmada işyerlerinin 1-49, 50-249, 250 ve daha fazla çalışanın istihdam edildiği işyerleri olarak 3’e ayrıldığı ve yarışmaya başvuru süresinin 13 Şubat 2020-31 Mart 2020 tarihleri arasında olduğu belirtilmektedir.

Yarışma ile ilgili tüm süreç ve bilgilere Kongrenin internet adresinde (www.isg.gov.tr) yer alan “Yarışma” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Güney Kore´de düzenlenecek olan İthal Ürünler Fuarı hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Seul/Güney Kore’de “İthal Ürünler Fuarı”nın Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen yazıda, küresel ölçekle etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle anılan fuar organizasyonuna milli katılımın düzenlemesinin iptal edildiği belirtilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

KSO 27. Meslek Komitesi Üyeleri, SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu’nu Ağırladı

Kocaeli Sanayi Odası 27. Meslek Komitesi Temsilcileri, (Makine Kurulum, Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) Sakarya TSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Üyelerini ağırladı. İki Oda arasındaki ortak toplantıya; KSO Komite Başkanı Uğur Meral, Başkan Yardımcısı Serkan Tanyeri, Komite Üyesi Sinan Sevim, Meclis Üyesi Muhammet Saraç, Meclis Üyesi Sedat Açıldı, SATSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Tuncer Acan, Başkan Yardımcısı Gamze Ergene, Komisyon Üyeleri Fatih Boztepe, Seda Tünay, Alper Tatlı, Çetin Kahya ve KSO İş Geliştirme Sorumlusu Aynur Hacıfettahoğlu iştirak etti.

Toplantı; Kocaeli ve Kocaeli Sanayi Odası’nın tanıtımı ve KSO çalışmalarının aktarılması ile başladı. Katılımcılar 27. Meslek Komitesi’nin ve KSO Çevre İhtisas Komisyonu’nun yapısı ve faaliyetleri konusunda bilgilendirildi. Sakarya TSO Çevre ve Şehircilik Komisyonu’nun yapısı ve projeleri konusunda bilgi alan heyet, bundan sonraki çalışmalarda ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı. Sakarya Nehrinin son durumu, kaçak atık dökümleri, Sakarya’da gerçekleştirilen “Sakarya’da Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli”, Dilovası’nın son durumu, Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri gibi gündem maddeleri görüşüldü. İki Oda olarak ortak projeler yürütülmesi kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

KSO Başkanı Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Merkez Bankası tarafından uluslararası hizmet ticareti ve dış ticarette genel ticaret sistemine göre hesaplamayla revizyon yapacağını belirtilmişti. Yapılan revizyonla birlikte 2019 yılı cari fazlası 1.7 milyar dolardan 8 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Bugün açıklanan ocak ayı rakamı da revizyon sonrası ilk veri oldu.” dedi.

Zeytinoğlu, ocak ayında yıllık cari fazlanın 6.5 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “Ocak’ta aylık 1.8 milyar dolar cari açık verdik. Bu gelişmede, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.9 milyar dolar artarak 3.2 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Aynı zamanda hizmetler gelirlerinde de artış sınırlı kaldı. Hizmetler dengesi geçen yıla göre sadece 78 milyon dolar artarak 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.” dedi. Şubat ayında da cari dengede açık verilebileceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Dış ticaret açığındaki artışlarla önümüzdeki dönemde cari açıkların devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak korona virüsü nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamayla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemenin, cari dengeye olumlu yansıyacağını bekliyoruz.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kocaeli Sanayi Odası  (KSO) Mart ayı meclis toplantısı  KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıya konuk konuşmacı olarak  Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal  katıldı.

KSO Meclis toplantısı’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren, KSO Başkanı Zeytinoğlu, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Şubat ayında ihracatımız 14.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatta yüzde 2.3’lük artış var. İthalat ise yüzde 9.9 artışla 17.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığında da artış devam ediyor. Şubat ayında 3 milyar dolara yükseldi.” dedi. İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Şubat ayında hammadde ithalatında yüzde 10.9’luk artış üretimde hareketliliği işaret ediyor. Tüketim mallarındaki yüzde 30’luk artış ise ertelenen talebin artmaya başladığını gösteriyor. Yatırım malları ithalatında yüzde 6.7’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Bu gerilemeyi dikkatle izlememiz gerekiyor.” dedi.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olası etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Zeytinoğlu, “ Bu salgının küresel ticarette yavaşlamaya neden olabileceği Uluslararası kuruluşlar tarafından ifade ediliyor. Küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolar olumsuz etkisi olacağı ilk çalışmalarda ortaya çıkan tahminler. IMF, Çin’in büyüme beklentisini yüzde 5.6’ya düşürdü. OECD ise 2020 için küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2.9’dan yüzde 2.5’a düşürdü. Ayrıca, salgının Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde yayılmaya devam etmesi durumunda bu oranın yüzde 1.5’a kadar düşebileceği olasılığı olduğunu söylüyor.” dedi. OECD tarafından Türkiye için de büyüme beklentisinin düşürüldüğünü ifade eden Zeytinoğlu, “OECD benzer şekilde ülkemiz için de büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 2.7’ye düşürdü. Ancak bizim Çin ile olan ithalatında henüz olumsuz bir durum yok. Yılın ilk iki ayında Çin’den ithalatımızda yüzde 23.6 artış var. Muhtemelen önümüzdeki aylarda etkilerini görebiliriz diye düşünüyoruz.” dedi.

Küresel ekonomiyi etkileyen bu durumun, Türkiye ekonomisi üzerine etkilerine değinen Zeytinoğlu, “Avrupa’daki daralma nedeniyle, bilhassa ihracata dayalı büyüme beklentimiz zorlanacak. Petrol fiyatlarının gerilemesi cari açığımız açısından faydalı. Ancak bütçe tarafında ÖTV’den dolayı bütçe gelirlerinde azalmalara neden olabilir. Dünya Merkez Bankalarının aldığı kararlar çerçevesinde Euro/Dolar paritesinde önemli değişiklikler oluyor. Bu parite hareketliliğinden de etkilenebiliriz.” dedi.

Zeytinoğlu, enflasyon oranlarına ilişkin açıklamasında, şubat ayında enflasyonda sınırlı artış olduğunu belirterek, “Şubat yükselişin devam edeceğini bekliyorduk. Nitekim enflasyon aylık yüzde 0.35 artışla yıllık yüzde 12.37’ye yükseldi. Enflasyon artış hızının yavaşlamasında gıdadaki sınırlı artışın etkili olduğunu görüyoruz. Yaz aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemeler olabilir.” dedi. Baz etkisiyle ÜFE’de de biraz yükseliş olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Şubat ayında ÜFE aylık yüzde 0.48 artışla yıllık yüzde 9.26’ya yükseldi. Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle ÜFE’de de gerilemeler bekliyoruz. Dolayısıyla ÜFE’nin TÜFE’yi yukarı çekme yönündeki baskının azalacağını görüyoruz.” dedi.

2019 yılı büyüme oranının yüzde 0.9 olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Ekonomimiz 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Son çeyrekte yaşanan sıçrama ve baz etkisi ile yılı pozitifte tamamladık. Büyümeye, inşaat sektörü dışında diğer sektörlerden pozitif katkı geldi.” dedi.

Aralık ayında işsizlik oranının yüzde 13.7’ye yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “İşsizlik oranı, kasıma göre 0.4 puan, 2018’in aralık ayına göre 0.2 puan yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti. Burada da 0.5 puanlık bir artış var.” dedi. İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına değinen Zeytinoğlu, “Aralık ayında sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.6’ya yükseldi. Sanayide 225 bin kişi, hizmetler sektöründe ise 122 bin kişi istihdam artışı oldu. Tarımda istihdam kaybı 225 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 119 bin kişi istihdam kaybı yaşandı. Ülkemizin lokomotifi olan sanayi sektöründeki istihdam artışlarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Kocaeli’nin 2019  yılı güncellenmiş verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “2019 yılında ilimizden 29 milyar 12 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İthalat ise 40 milyar 310 milyon dolar gerçekleşti. Bir önceki yıla göre Kocaeli’den yapılan ihracat yüzde 1.6 artarken ithalat yüzde 17 azaldı. 69.3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle Türkiye dış ticaretinin yüzde 18.5’ini tek başına karşıladı. Sanayi yanında liman kenti de olan ilimiz, limanlarından elleçlenen yük miktarı ile 2017 yılından itibaren ilk sırada yer alıyor. 2019 yılında Kocaeli limanlarından 72.2 milyon ton yük elleçlendi. Türkiye genelinin yüzde 15’i Kocaeli’den gerçekleşti. 2018 yılı verilerine göre, Kocaeli 79 bin 254 TL ile kişi başı GSYH’da Türkiye birincisi oldu. Aynı zamanda kişi başı sanayi üretiminde de birinci sırada yer aldık. Türkiye ortalaması 13 bin 386 TL olan kişi başı sanayi üretimi, Kocaeli’de 38 bin 197 TL ile yaklaşık 3 katı.” dedi.

“2019 yılında Kocaeli’den 71 milyar 555 milyon TL vergi ödendi.” diyen Zeytinoğlu, “2019 yılında Kocaeli’den 71 milyar 555 milyon TL vergi ödendi. Bu rakam, Türkiye’nin genelinde 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından (68 milyar 749 milyon TL) fazla. Kocaeli’nin 2019 yılında kişi başına ödediği vergi geliri de 36 bin 638 TL oldu.” dedi.

Zeytinoğlu, GEKAP Yönetmeliği, Savunma sanayine çalışmak isteyen firmalar için EYDEP programı ve Yerinde Gümrükleme İmkanı hakkında firmaları bilgilendirerek, şubat ayında gerçekleştirdikleri faaliyetleri özetledi. (KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun tam konuma metni için tıklayınız.)

KONUK KONUŞMACI ÜNAL

KSO Meclisine konuk konuşmacı olarak katılan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal, Aynı zamanda İzmit’li olan Kalibre Boru Fabrikasının sahibi Şerif Ünan’ın damadı oluyor. Oldukça ilgi toplayan bir konuşma yapan  Ünal, “Ana odaklanacağımız konu şirket ve aile şirketi. Aile şirketi derken ve bunu normal şirketlerden ayırırken çok temel bir dayanağımız var. Bu iki yapıyı ayıran unsur duygu. Normal şirket ilişkisinde eksik olan husus aile şirketlerinde var. Hangi duygu? Güven duygusu. Bu güven duygusu sevgiyi tetiklediği için bu şirketin başarısına ve performansına da etki ediyor. Güveni zedeleyen en önemli unsur belirsizlik. Dolayısıyla aile şirketlerinden bahsederken açık bıraktığımız her belirsiz nokta bir risk unsuru” dedi.

“İşletme önce kar edecek” diyen Ünal, “Belirsizliğin ortadan kalkması sadece şirketlerde değil normal kendi düzenimizde de gerekli. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak başarıyı getiriyor. Kurumsallaşma işin kişiye bağlı olmadığı, sistemin çalıştığı, görev tanımları ve organizasyon şemasının belli olduğu, bir düzenin hakim olduğu şirketler. İşin ehli kimse, bu işin kimin tarafından doğru yapılıyorsa onun işlemesi. Kurumsal olmayan düzeni olmayan bir evden kurumsal bir şirket çıkarmak da zor. Başarısı kanıtlanmış yapılara baktığımızda ailelerde de düzen olduğunu görüyoruz. İşletme önce kar edecek, üretim yapacak. Aciliyeti tahsilat kadar olmadığı için bunlara yönelik çözüm üretme gayretinde olmuyoruz” ifadelerinde bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu işsizlik oranını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik oranında hem aylık hem yıllık bazda beklendiği gibi artış olduğunu söyleyerek,  “Aralık ayında işsizlik oranı, kasıma göre 0.4 puan, 2018 yılının aralık ayına göre 0.2 puan artarak yüzde 13.7’ye yükseldi. Ancak sanayi sektöründe istihdam artışının aralık ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

“Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, işgücüne katılımdaki artış 95 bin kişi olurken, istihdam artışı sadece 3 bin kişi oldu.” diyen Zeytinoğlu, “2019 yılında, bir önceki yıla göre aralık ayına kadar tüm aylarda istihdam kaybı yaşanmıştı. Yıl genelinde sadece aralık ayında 3 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Çok sınırlı da olsa son çeyrekte üretim ve ekonomideki iyileşmenin ağırlıklı olarak sanayi sektöründe istihdama yansıdığını görüyoruz. Aralık ayında sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 20.6’ya yükseldi. Sanayide 225 bin kişi, hizmetler sektöründe ise 122 bin kişi istihdam artışı oldu. Tarımda istihdam kaybı 225 bin kişi olurken, inşaat sektöründe 119 bin kişi istihdam kaybı yaşandı.” dedi.

Bosna Hersek Havaalanı Mobilyası ve Ekipman Alımına İlişkin İhale Duyurusu

Sayı Üyemiz,

TOBB tarafında Odamıza gönderilen yazıda, Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı Terminal B’nin ihtiyaçları için mobilya ve ekipman alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ve ihale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansının web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilebileceği belirtilmektedir.

Anılan web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının akabinde 246-1-1-146-3-33/20 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği ve ihale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 23/03/2020 olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 25/03/2020 saat 12:00 olduğu, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 1.000.000,00 KM (511.291,00 Avro) olduğu; ihale seçim kriteri olarak “en düşük fiyat teklifi” ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilendirme Toplantısı: Almanya’da Yatırım

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda 17-18 Mart 2020 tarihlerinde “Almanya’da Yatırım” konulu bir bilgilendirme toplantısı ve akabinde ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmekte ve etkinliğin programı iletilmektedir.

Ekte yer alan program çerçevesinde, 17 Mart 2020 tarihinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sunuma katılım ücretsiz olup, akabinde AHK Ankara Ofisi’nde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılım ücretli olacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Satı Gör Tekbaş ile iletişime geçilmesi
gerekmektedir.

Bilgi ve İletişim:
Satı Gör Tekbaş
T: 0212 363 05 27
Sati.GorTekbas@dtr-ihk.de

EK: Almanya’da Yatırım Program

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:

Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ’lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin’de bulunan Avrupa KOBİ’lerini destekleyecek Avrupa Birliği Yardım Merkezi’ni kurma kararı almıştır.

Bu çerçevede Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Çin’de Avrupa Birliği KOBİ yardım merkezi (EU SME Centre in China)” başlıklı bir proje teklif çağırısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, yazı ekindeki bilgi notunda yer alan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgi notun ulaşmak için tıklayınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti´nin İdari Yaptırımlar Konusundaki Yeni Uygulaması

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişilerin Azerbaycan’dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Kocaeli Sanayi Odası’nda Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) görev yapan tüm bayan çalışanlar haftanın son günü bir araya gelerek “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutladılar. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kutlama öncesi bayan KSO çalışanlarına yönelik yaptığı kısa konuşmada sağlık, mutluluk ve huzur dolu gelecek diledi. Daha sonra KSO ve iştiraki olan Doğu Marmara ABIGEM çalışanları bir araya gelerek, KSO Genel Sekreter yardımcısı Elif Bilgisu öncülüğünde pasta keserek bu önemli günü kutladılar.

Türkmenistan’da İhale

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkmen Kimya Devlet Kurumu tarafından Türkmenistan’ın Balkan vilayeti Garabogaz şehrinde kapasitesi 60 bin ton olan sodyum sülfat fabrikasının anahtar teslim inşaatına ilişkin ihale açıldığı bildirilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın en geç 22 Mart 2020 tarihine kadar Türkmen Kimya Devlet Kurumu’na (Tel: +99312 39 0102, faks: 39 01 98, e-posta: turkmendokun@mail.ru) başvurması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-Gürcistan Ticari-Ekonomik İlişkileri

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi III. Toplantısının 1 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilerek, Gürcistan Başbakanı ile gerçekleştirilecek görüşmede faydalanmak üzere bilgi notları talep edilmektedir.

Türkiye-Gürcistan ticari-ekonomik ilişkilerine dair görüşlerin 9 Mart 2020 tarihine kadar kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

KSO “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” Belgesi Aldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından yürütülmekte olan, AB destekli “Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi” projesi çerçevesinde KSO’ya kazandırılması planlanan “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi” sertifikası denetlemesi başarıyla tamamlandı.

Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası denetlemesini, başarılı bir şekilde sonuçlandıran Kocaeli Sanayi Odası, “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi” belgesi almaya hak kazandı.

Enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasının sürdürülebilirliğini sağlayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile Kocaeli Sanayi Odası, edindiği birikimleri üyelerine aktararak enerji verimliliği anlamında firmaları bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Yönetim Sistemi, her ölçekteki kuruluşun enerji kullanımını sürdürülebilir biçimde yönetmesine yardımcı olur. Enerji Yönetim Sistemi sayesinde;

 • Maliyetlerin azalması
 • Çevresel etkinin azalması
 • Rekabet edilebilirliğin artması sağlanacaktır.

Ürdün’de düzenlenecek fuar (IJFE)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, 5. Uluslararası Gıda Fuarı’nın (IJFE), 10-14 Haziran 2020 tarihlerinde Ürdün-Amman’da düzenleneceği bildirilmektedir.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi www.ipco.jo adresinde yer almakta olup etkinliğe ilişkin teknik bilgiler ile irtibat noktalarına ulaşmak için tıklayınız.

Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’nun Ertelenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Taşkent Uluslararası
Yatırım Forumu’nun düzenleneceği bildirilmişti.

Söz konusu Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’nun korona virüsünün (Covid19) yayılmaya devam etmesi nedeniyle Kasım 2020 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Kamerun 4. Savi- Tavukçuluk Fuarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, 7-9 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kamerun’da Savi-Tavukçuluk fuarının düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu bilgilendirmede, son yıllarda tavukçuluk konusunda Kamerun’da önemli gelişmeler kaydedildiği ve bu fuarın firmalarımız için önemli fırsatlar teşkil edeceği belirtilmiştir.

Fuarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Irak’a Yumurta İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığınca Irak’a yumurta ihracatının, Irak Hükümetinin ithalat lisansı şartına bağlı olduğunu, bahse konu lisans şartına uymadan mevzuata aykırı olarak Irak’a yumurta ihracatı yapan firmaların Irak makamlarının ağır yaptırımlarıyla karşılaşabileceği uyarısının yapıldığı belirtilmektedir.

Ayrıca konuyla ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:

Erbil Gümrük Ataşeliğinden alınan yazıya  göre, ithalatı Irak Tarım Bakanlığından alınacak lisans şartına bağlanarak izinsiz ithalatı yasaklanmış, ancak anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarınsa söz konusu ürünün sevkiyatına muhtelif firmalarca alternatif kanallarla devam edildiğinin yetkililerce ifade edildiği, bu çerçevede daha çok İran-Irak sınırındaki gevşek uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden istifade etmek suretiyle pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlere devam edildiğinden bahsedilmektedir.

Vuku bulan yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce konunun tekrar gündeme getirildiği, bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısından resmi usuller dışında Irak’a yapılan/yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı teşebbüslerine yönelik yakalamalarda gevşek ve mutedil bir yaptırım yolunu tercih ettiklerini ancak ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceği, bu nedenle ihracatçı/lojistikçilerin mağduriyetine yol açmamak adına firmaların dikkatli olması için önceden uyarılmalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

KSO Üyelerine AB Desteğiyle Eğitimler Devam Ediyor…

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan AB destekli “Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi” başlıklı proje kapsamında firmaların enerji verimliliği alanında farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlediği eğitimler devam ediyor.

Söz konusu Proje çerçevesinde; “Enerji Yönetimi ve Tedariği”, “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi”, “Sanayide Enerji Yönetimi” konularının yanı sıra Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi işbirliği ile “KOBİ’lerde Temel Enerji Verimliliği Odakları” ve “Uygulamalı Aydınlatma, Kompanzasyon ve Otomatik Kontrol Sistemlerinde Enerji Verimliliği” uygulamalı eğitimlerin yanı sıra TSE işbirliği ile “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sitemi Bilgilendirme Eğitimi” düzenlenmiştir. Tam gün süren eğitimlerde katılımcılar eğitim konuları hakkında detaylı bilgi alıp soru sorma fırsatı yakaladılar.

İran’da Özelleştirilecek ve Halka Açılacak Kurumlar Listesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; İran yeni yılına yönelik, petrol gelirinde öngörülemeyen bir bütçe oluşturulduğu ve bu bütçenin İran Meclisince kabul edildiği belirtilerek yeni bütçede Hükümetin bütçe açıklarını azaltmak için vergileri artırması ve yoğun bir özelleştirme yapmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İran Özelleştirme Kurumu tarafından ilk aşamada özelleştirilecek veya halka arz edilecek kurumların listesinin yayımlandığı, söz konusu listelere https://bit.ly/38OLVgG ; https://bit.ly/318mqnZ bağlantılarından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Fas-Paketleme ve Plastik Fuarı, 23-26 Eylül 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan gelen yazıda yazıda, Fas Plastik Federasyonu ile Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Yatırım ve İthalat Geliştirme Ajansı işbirliğinde düzenlenecek, 4. PACKEXPO 2020 (Uluslararası Paketleme ve Plastik Paketleme Çözümü Fuarı) etkinliğinin, ‘Afrika’da Paketleme için Yenilikçi Çözümler Teması’ kapsamında,23-26 Eylül 2020 tarihinde Fas’ın Kazablanka şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Fuara 30 ülkeden 15.000’e yakın katılımcı ile 180’e yakın Fuar firmasının katılım sağlamasının beklendiği ifade edilmektedir. Fuarla ilgili broşür ekte yer almakta olup detaylı bilgi için Bay Nabil SAOUAF ile (Fas Plastik Federasyonu, Mimoza Bulvarı,Tamaris Sk., Ain Sebaa, Kazablanka, Tel: +212 5 22 66 24 58/ Faks: +212 5 22 66 24 60; federationdeplasturgie@gmail.com; fmprojects@gmail.com; www.fmplasturgie.ma) irtibata geçilebilir.

Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi

Sayın Üyemiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; sinema, müzik, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, yazılım, animasyon, bilgisayar oyunu gibi telif yoğun endüstrilerin veya kültür endüstrisi altında yer alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi, geliştirilmesi, tanıtımı veya yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak amaçlarıyla ilgili kamu kurumlarınca sağlanan destek ve teşviklere ilişkin bilgileri içeren ““Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi”nin yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rapora ulaşmak için tıklayınız.

Konferans Duyurusu (Litvanya)

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda,. T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’ın Litvanya’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sırasında Litvanya’da düzenlenecek olan enerji sektörüne yönelik konferans gündeme gelmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Vilnius Ticaret Müşavirliğimizce; “Energy Tech Summit” adlı söz konusu konferansın 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Vilnius/Litvanya’da düzenleneceği, elektrikli arabalar, temiz enerji kaynakları, enerji sektöründe yapay zeka ve otomasyonun kullanılması gibi konuların ele alınacağı konferansın bir çok uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve bahsi geçen konferansa ilişkin detaylı bilgilere https://www.energytechsummit.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret rakamları ve enflasyon oranlarını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında enflasyonda sınırlı artış olduğunu belirterek, yaz aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemelerin görülebileceğini söyledi.

Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Şubat ayında enflasyonda artışın devam edeceğini bekliyorduk. Ancak artış beklentilerin altında daha sınırlı oldu. Şubat enflasyonu aylık yüzde 0.35 artışla yıllık yüzde 12.37’ye yükseldi. Enflasyon artış hızının yavaşlamasında, gıdadaki sınırlı artışın, giyim ve ayakkabıda grubundaki sezonsal gerileme ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi görülüyor.” dedi. Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Yaz aylarına kadar enflasyonda ufak gerilemelerin görülebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Şubat ayında yıllık ÜFE’nin baz etkisiyle yüzde 8.84’ten yüzde 9.26’ya yükseldiğini söyleyen Zeytinoğlu, “ÜFE aylık yüzde 0.48 artışla yıllık yüzde 9.26’ya yükseldi. Önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle ÜFE’de gerilemeler bekliyoruz. Dolayısıyla ÜFE’nin TÜFE’yi yukarı çekme yönündeki baskının azalacağını düşünüyoruz.” dedi.

-KSO Başkanı Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında ihracatımız 13.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayının yüzde 2.6 üzerinde ve en yüksek şubat ayı gerçekleşmesi. İthalat ise şubatta yüzde 8.3 artışla 17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla dış ticaret açığında artış devam etti ve şubatta 3.1 milyar dolara yükseldi. Bu cari dengeye de yansıyacaktır.” dedi.

İthalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Şubat ayında hammadde ithalatında yüzde 9.8’lik artış üretimde hareketliliğin devam edeceğine işaret. Diğer taraftan tüketim malları ithalatında da yüzde 29.4’lük artış ertelenen tüketimlerin başladığını gösteriyor. Sermaye mallarındaki yüzde 10.1’lik gerileme var. Arzumuz yatırımlara yönelik kalemlerde artışların olması.” dedi.