Kategori arşivi: Genel Duyurular

ICC “Save Our SMEs – SOS” yeni websitesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), son dönemde dünya genelini etkisi altına alan COVID-19 salgınının KOBİ’ler üzerindeki etkilerine ilişkin uluslararası düzeyde bir takım çalışmalar yürütmektedir.

Söz konusu çalışmalar kapsamında, ICC “Save Our SMEs – SOS” başlıklı bir kampanya başlatmıştır. Kampanya ile; COVID-19’un küçük işletmeler üzerindeki etkilerinin politika yapıcılar ve medya tarafından açıkça anlaşılmasını sağlamanın yanı sıra, krizden kurtulmalarına yardımcı olacak araç ve kaynakların sağlanması amaçlanmaktadır.

ICC’nin dünya genelinde devam eden çabalarının bir parçası olarak, bugün de yeni bir websitesini hizmete sunmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Tek Pazar’ın İşleyişi ile İlgili Alınan Önlemler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 salgını koşullarında AB Tek Pazarı’nda mal, hizmet ve kişilerin serbest dolaşımının sürdürülmesi, Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması ve üye ülkelerce alınan önlemlerin orantılı ve ayrımcı olmayacak şekilde uygulanması amacıyla sınır yönetimi rehberi, seyahat kısıtlaması ve hızlı geçiş sistemi tebliğlerinin yayınlandığı açıklanarak, aşağıda ek olarak birer örneği sunulan rehber ve önlemlerle ilgili bilgilerin özetlendiği belirtilmiştir.

Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 31 Mart 2020’de Ukrayna’da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumu 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, dolayısıyla Ukrayna’dan arazi alımına yeni kriterler getirildiği bildirilerek konunun üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.

Söz konusu Kanun ile öngörülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

*1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Ukrayna’da tarımsal arazi
satışı konusundaki moratoryum kaldırılmaktadır

*Haziran 2021’den 1 Ocak 2024’e kadar, bir alıcıya 100 hektardan fazla arazinin
satılamamasına yönelik arazi alımlarında kısıtlamalar uygulanacaktır. 2024 yılından
itibaren geçerli olacak şekilde bir alıcıya en fazla satılabilecek arazi azami limiti 10 bin
hektara çıkarılacaktır.

*2021 yılından 1 Ocak 2024 tarihine kadar sadece gerçek kişiler arazi satın alma
hakkına sahip olacaktır. 1 Ocak 2024’ten sonra ancak tüzel kişilikler tarım
arazilerini satın alma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu madde ile;
Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk firmalarımız Ukrayna menşeili bir şirket
kurarak tarım arazilerini satın alma hakkını elde edebileceklerdir.

*Yabancılara arazi satın alma hakkı tanınmasıyla ilgili husus ulusal referandum ile
ayrıca çözülecektir. Ancak, referandumun sonuçlarına rağmen, yabancılar için
Ukrayna devlet sınırından 50 km’ye yakınlarında bulunan arazileri satın almak yasak
olacaktır.

*2023 yılından itibaren, terör örgütlerinin üyesi olup Rusya devleti vatandaşlarına ait
olan şirketler Ukrayna arazilerini satın alamayacaklardır.

*Ayrıca, arazi alma yasağı yabancı ülkelerin sahip olduğu şirketler, offshore şirketleri
veya kurucuları (beneficiary) tespit edilmesi mümkün olmayan şirketler için
uygulanacaktır.

*Para aklama mücadelesi konusunda işbirliğinde bulunmayan şirketler, yasadışı yolu ile
para kazanan şirketler ve yaptırımların uygulandığı şirketler Ukrayna tarım arazilerini
satın alamayacaklardır.

*Arazi kiralayan kişi/şirket arazi satın alınmasında rüçhan hakkına sahiptir.

*Arazi üzerinde çalışan ve 2010 yılından geç olmamak üzere kullanma hakkına sahip
kiracılar tarım ihalelerine katılmadan 10 yıla kadar taksitle adı geçen araziyi satın
alabilecekler. Alıcı, ilk ödemeden hemen sonra mülkiyet hakkını kazanacaktır. Kiracı,
araziyi satın almak için rüçhan hakkını başka bir kişiye devretme şansına sahiptir,
ancak arazi sahibi bu konuda yazılı olarak bildirilmelidir.

*Bankalar arazinin krediye teminat olarak verilmesi halinde arazinin sahibi olabilirler.
Finansal kurumu araziyi aldıktan iki yıl içinde bu tür arsaları satmak zorundadır.

*İlk iki yıl içinde devlet arazilerinin satışı için yasak uygulanacaktır.

İslam Kalkınma Bankası’nın Covid-19 İçin Alacağı Tedbirler Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda,İslam Kalkınma Bankası’nın Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasını teminen üye ülkeler için yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında bir bütçe ayırdığı, konuya ilişkin olarak söz konusu Ataşeliğimizce İslam Kalkınma Bankası (İKB) yetkilileri ile yapılan görüşmede, hâlihazırda üye ülkelerin ihtiyaç analizinin hazırlandığı ve bu kapsamda yine üye ülkeler tarafından tedarik edilebilecek ürünlerin bir envanterinin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle medikal ekipman, ilaç, gıda ve temel tüketim malzemeleri olmak üzere üye ülkelerin ciddi manada söz konusu ürünlere ihtiyaç duydukları, ilgili sektörlerdeki üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın İKB’nin aşağıda yer alan Türkiye ofisleri kanalıyla tedarik edebilecekleri ürün, miktar ve fiyat bilgilerini İKB’ye iletebileceği belirtilmektedir.

Online Export Akademi Programı

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi’de belirtilen yazıda; Bakanlık ve UPS firması ile, kamu özel sektör işbirliğinde gerçekleştirilen Export Akademi Programı ile kadın ve genç girişimcilerimizin ihracatçı olabilmeleri için eğitimler düzenlendiği belirtilerek 16 Nisan 2020 tarihinde, Zoom Programı üzerinden “Online Export Akademi Programı” gerçekleştirileceği, eğitim programına https://www.exportakademi.com/kayit-ol/5 linki aracılığıyla kayıt olunabileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İhracat Hk.

Sayın Üyemiz,

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük idaresinden en geç 07.04.2020 tarihi saat 23.59’a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen “muz” cinsi eşya taşıyan araçların, söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmesi koşuluyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemler yapılarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkış yapmasına izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir.

08.04.2020 tarihinden itibaren ikinci bildirime kadar, hareket/giriş gümrük idaresinden Dilucu Gümrük Müdürlüğüne “muz” cinsi eşyanın sevkine izin verilmeyeceği ve Dilucu Gümrük Müdürlüğünce de söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkışı ile ilgili gümrük işlemi yapılmayacağı bildirilmektedir.

“Yumurta” ve “sığır eti” cinsi eşyaların ise, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğüne sevk edilmesini teminen Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanacağı açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu eşyaların Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmek koşuluyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemlerin tamamlanarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkışının yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Bilindiği üzere, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; geçiş sürecinde firmaların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceğinin daha evvel Bakanlıklarının 31.12.2019 tarihli yazılarıyla bildirildiği belirtilerek mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrası “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmüne amir olduğu ifade edilmektedir.

Bahis konusu yazıda son olarak; anılan hükümler çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu İşleyip Mahkum Olanların Cezalarının İnfazının Durdurulması

Sayın Üyemiz,

7226 sayılı Kanun”un 49’uncu maddesi ile ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na eklenen Geçici 5. madde ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine

kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, kanunun bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (26 Mart 2020) itibarıyla durdurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YMM Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30.06.2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

KOBİ’lere Covid-19 Kalkanı Online Bilgilendirme Semineri

KOU TTO ve KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü İşbirliği ile” KOBİ’lere Covid-19 Kalkanı Online Bilgilendirme Semineri” 20 Nisan 2020 Pazartesi Günü Saat 14:00 – 16:00 arasında olacaktır.

Konuşmacı: İbrahim USTAÖMER – KoSGEB Kocaeli Doğu Müdürü

Zoom uygulaması ile seminer gerçekleştirilecektir. Seminer öncesi link paylaşılacaktır .Katılım ücretsizdir.

Kayıt için: tto@kocaeli.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Semineri

Açık kaynakla ve yazılım dünyasıyla ilgili merak ettiğiniz pek çok bilgiye ulaşabilecek, açık kaynak geliştirici ekosistemine katkı sunabileceksiniz.Yarın saat 14.00’te başlıyor.

Etkinlik Programı
Program: 14 Nisan, Salı 
14:00 – 14:30 – Açılış Konuşması – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank
Moderatör – T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Fatih Kacır
14:30 – 17:00 – Açık Kaynak 101 ve Web Geliştirme 101 – Eser Özvataf & Fatih Kadir Akın

Dolandırıcılık Vakaları

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan Odamıza gönderilen yazıda, Varşova Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Polonya’da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kağıt) ithalatı konusunda Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığını belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliği’ne gelen başvuru sayısının arttığı ve bu araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, özellikle Polonya’dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği’ne başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etme ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin 03.04.2020 tarih ve 3484 sayılı yazısında ; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Koronavirüs (COVID-19) salgınından kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyet yaşadıklarının anlaşıldığı,

Söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere helal getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması bilahare ilgili kurum ve kuruluşlarla (ilgili ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) yapılması gereken yazışmaların tamamlanması yönünde gümrük müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tebliğ Değişikliği

Sayın Üyemiz,

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

TOBB’dan alınan yazıda; birliğin talepleri doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin yayınlandığı belirtilmiştir. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 Salgını Hakkında İİT Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak yapılan basın açıklamalarına yer verilmektedir.

İİT Genel Sekreterliğinin açıklamasında, Teşkilat’ın COVID-19 salgınıyla mücadelede üye ülkelerle
dayanışma içinde olduğu, virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını ve olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları durdurmak için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğu ve üye ülkelerin çabalarından övgüyle bahsettiği kaydedilmektedir. Salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla üye ülkelere ayırdığı mali kaynaktan ötürü İKB’ye takdirlerini de ifade ettiği aktarılmaktadır.

İKB’nin açıklamasında, Bankanın, virüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla üye ülkelere 730 milyon ABD Dolarlık “Stratejik Hazırlık ve Mukabele Desteği” sunmak üzere çalışmalara başladığı bildirilmektedir. Bunun 280 milyon ABD Dolarının İslami Dayanışma Kalkınma Fonu (ISFD) ve İKB tarafından ulusal proje ve programlar için, 300 milyon ABD Dolarının Ticaretin Finansmanı Uluslararası İslam Şirketi (ITFC) tarafından ticaret finansmanı için, 150 milyon ABD Dolarının ise İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) tarafından sigortalama işlemleri için kullandırılacağı belirtilmektedir.

Desteğin hem özel hem de kamu sektörlerine yönelik olacağı kaydedilmektedir. Ayrıca Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Programından da salgının önlenmesine yönelik yapılacak araştırmalara teknik yardım desteği sağlanacağı, ters bağlantı programı çerçevesinde en iyi uygulamaların ve teknik uzmanlığın paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İKB’nin, salgından etkilenen ülkelere sağlayacağı desteklerde, etkin işbirliği ve kaynak kullanımını teminen uluslararası kalkınma bankaları ve finansman kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtilmektedir. Asya Altyapı Yatırım Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu, Suudi Fonu ve Kuveyt Kalkınma Fonu dahil çok sayıda kuruluşun İKB’nin çabalarına destek vermeye ilgi duyduğu aktarılmaktadır.

İİT Genel Sekreterliği ve İKB’nin Basın Açıklaması için tıklayınız.

Uluslararası Katılımlı Organizasyonlar

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Sağlık Bakanlığının 10.03.2020 tarihli ve 114526181 sayılı yazısına istinaden, yeni tip korona virüs salgını kapsamında Bilim Kurulunun 09.03.2020 tarihli toplantısında uluslararası katılımlı organizasyonlar ve bu toplantılara katılımların salgının sonlanmasına kadar ertelenmesinin tavsiye edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekmek Satışında Hijyen Kuralları

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 26.03.2020 tarih ve 34221550-774.02-3280 sayılı yazı ekinde gelen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve 40317327.045.01-E.1008194 sayılı yazısında; ekmek ve ekmek çeşitleri satışında alınan ihtiyati tedbirler kapsamında uyulması gereken kurallara dair İl Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, ayrıca ekmek hijyeni eğitimleri konusunda, yeni tip koranavirüs (Covid 19) salgınının devam ettiği süre içerisinde toplantılar yapılarak eğitimler düzenlenmesi yerine, kurumlarının internet sitesinde ekmeğin üretim, dağıtım ve satış aşamalarında uygulanması gereken tedbirlere dair üreticilere yönelik eğitim materyalleri yayımlanacağı bildirilmektedir.

Ekmek Satışında Hijyen Kuralları ile ilgili Bakanlığın ihtiyati tedbirleri içeren yazısına ulaşmak için tıklayınız.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Türkiye’de ürün güvenliği uygulamalarının 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun” ile düzenlendiği ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Kanun’un yenilendiği, 4703 sayılı Kanun’un yerine geçmek üzere, 7223 sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”nun hazırlanarak 12.3.2020 tarih ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştığı, 7223 sayılı Kanun’un 12.3.2021 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu süre zarfında, Ticaret Bakanlığınca 4703 sayılı Kanun’un uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi ve ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ile 7223 sayılı Kanun ile eşzamanlı yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda 7223 sayılı Kanun ile;

 • İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımız uygulanabilir hale gelecektir.
 • Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu
  ürün ihracı yasaklanmakta, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirilmektedir.
 • E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale gelecektir.
 • İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacaktır. Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye
  çıkarılacaktır.
 • Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirilmiştir. Böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımı engellenecek ilave olarak vatandaşımız güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacaktır.
 • Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçı tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Böylece imalatçı güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacaktır.
 • Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha
  güvenli üretilmesi sağlanacaktır.

723 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Filipinli Firmalarının Aktif Farmasötik Bileşenler (API) İhtiyacı Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye’deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir.

Konuya ilgi duyan firmaların aşağıda iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Marc Theodore P. Benigno

Filipinler Ankara Büyükelçiliği Üçüncü Sekreter ve Konsolos Yardımcısı

Telefon:+90-312-4423824

Faks:+90-312-4423856

E-posta: marc.benigno@dfa.gov.ph

Suudi Arabistan Gümrük Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan ve T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan’a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Standart Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen yazıda;

TSE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu’na bağlı TK15 Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi’nce hazırlanan ve ekte kopyaları bulunan

• TS 319/tst Tl Haşhaş tohumu küspesi,

• TS 318/tst Tl Susam tohumu küspesi,

• TS 320/tst Tl Keten tohumu küspesi,

• TS 322/tst Tl Kolza tohumu küspesi,

• TS 323/tst T2 Fındık küspesi,

• TS 4715/tst Tl Mısır özü (embriyo) küspesi

taslak standart değişikliğinin üyelerinize duyurulmasını ve varsa görüş ve önerilerin 03/04/2020 mesai bitimine kadar kobi@tobb.org.tr adresine gönderilmesi istenilmektedir.

Duyuruya ait dosyayı indirmek için tıklayınız.

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Meksika İhraç Ürünleri” fuarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Sınır Geçişleri

Sayın Üyemiz,

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiğinin ilgili makamlar tarafınca askıya alındığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesinin gündeme alındığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen yazıda; “İran varışlı ve İran’dan gelecek olan boş vagon ve dolu yüklere ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında TOBB’un yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımlarıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;
– Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,
– İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına 
karar verilmiştir.

Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesi amaçlanmaktadır.

İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis talepleri yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesine iletilecek ve vagon tahsis işlemleri adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacaktır.

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin talepler ve vagon tahsisleri için de aynı yöntem izlenecektir.

İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınacaktır. Yüklemeler bir program dâhilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz etmektedir.” denilmektedir.

Soru ve talepler için TCDD A. Ş. Lojistik Dairesi Başkanlığı bünyesinde irtibat noktaları:
Telefon: 0312 311 13 05
Faks: 0312 311 17 92-0312 310 95 07
Naci Özçelik: 0505 450 46 97
Oktay Aydınoğlu: 0535 977 87 20
Nevzat Dede: 0505 431 75 35

ISPM-15 Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, İlgi (a) yazıda 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” kaldırılarak yeni yönetmeliğin 25 Mayıs -2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yeni yönetmeliğin 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. |

İlgi (b) yazıda 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte tanzim edilen ısıl işlem fırını kapasite raporlarının sadece TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) tarafından hazırlanabileceği, bu sebeple Kapasite Raporlarının, hangi meslek grubu eksperlerce düzenleneceği konusu görev alanlarına giren bir konu olmadığı, kanunlarla kapasite raporunu düzenleme konusunda yetkili kılınmış-TOBB ile TESK’in düzenlemiş ve onaylamış olduğu bütün kapasite raporları hangi meslek mensubu eksperin düzenlediğine bakılmaksızın bütün müdürlüklerince içeriğinde hesaplama hatası bulunmaması koşuluyla kabul edileceği, bunun dışında bir uygulamaya asla izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

İlgili ekler “https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php” adresinde “ISPM-15 Uygulamaları” başlığı altında yönetmelik duyurusu, “Isıl İşlem Fırını Kapasite Hesabı” başlığı altında Kapasite Hesaplama dosyası ve “Kapasite Raporu Düzenlemeye Yetkili Eksperler” başlığı altında Bakanlığın ilgili yazısı yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri’nin Korono Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi

Sayın Üyemiz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelenmiştir.

Bakanlık tarafından hazırlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Mart 2020 olan yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri (Erteleme)

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 19 Mart 2020 tarihinde yapılacağı bildirilen Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri Korona Virüsü sebebiyle alınan tedbirler gereği ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Bilgilendirme Toplantısı: Almanya’da Yatırım

sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 17-18 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilen “Almanya’da Yatırım” konulu bilgilendirme toplantısı Koronavirüsü nedeniyle alınan tedbir gereği Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Doğu Kudüs Bölgesi Firması – Sbitany

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Kudüs Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıda, Filistin’in en büyük dağıtım ağına sahip olan Sbitany şirketinin CEO’su Akram Sbitany ile bir görüşme gerçekleştirildiği, firmanın elektronik, ev ve mutfak malzemeleri, beyaz eşya gibi ürünlerde Türk firmaları ile çalışmaya istekli olduğu ve ayrıca adı geçen şahsın Doğu Kudüs’te 2.000 metrekarelik bir arsası bulunduğu ve burada beş yıldızlı bir otel inşa etmek istediği, bu kapsamda hem inşaat hem de işletme konusunda Türk firmaları ile çalışmak istediği belirtilmektedir. Konuyla ilgilenen firmaların kudus@ticaret.gov.tr adresi aracılığıyla Kudüs Ticaret Ataşeliğimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Mısır SAIL Projesi İhale Daveti

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Kahire Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, Mısır Arap Cumhuriyetince Tarımsal Kalkınma Uluslararası Fonu’ndan (IFAD) alınan proje finansmanının bir bölümünün tarım makineleri tedariğine ayrılacağı kaydedilmekte, bu kapsamda şirketlerimiz 16 Nisan 2020 tarihi Mısır yerel saatiyle saat 12.00’ye kadar sürecek ihale teklif verme sürecine davet edilmektedir.

Kahire Büyükelçiliğimizden alınan Mısır Sürdürülebilir Tarım Yatırımları ve Geçim Kaynakları (SAIL) Projesi İcra Müdürü Hany Darwish’in mektubu ve mektup ekinde yer alan ihale davet çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Kanada Başkonsolosluğu işbirliğinde, teknoloji, dijital medya, yazılım, gıda teknolojisi, sağlık teknolojisi, ileri üretim teknolojisi ve sivil havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin katılımıyla, 19 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Türkiye Ekonomi ve Araştırma Politikaları Vakfı (TEPAV)’nda “Kanada’da İş ve Yatırım Ortamı” konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.​

Seminerde Kanada’da ve Kanada’nın Montreal şehrinde iş ve yatırım yapmak isteyen şirketlerimize bilgi verilerek, potansiyel sektörler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Kanada Başkonsolosluğu Göçmenlik Ofisi yetkilileri tarafından vize ve çalışma izinleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Seminere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

21.Kamu Kalite Sempozyumu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, amacının kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, yönetim kalitesi konusunda farkındalık oluşturmak olan Kamu Kalite Sempozyumu’nun  2000 yılından bu yana düzenlenmekte olduğu ve bu sene 21.si düzenlenecek olan  Kamu Kalite Sempozyumu’nun TOBB ev sahipliğinde Türkiye Kalite Derneği işbirliği ile 26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirileceği,

– Sempozyumun TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımı ile gerçekleştirileceği, ana oturumlarda ise TBMM Eski Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Güven SAK’ın yer alacağı,

– Sempozyuma ilişkin programın yazıları ekinde sunulduğu ve bu senenin ana temasının “Geleceği Şekillendirmek” olarak belirlendiği,

– Sempozyuma katılmak isteyenlerin 20 Mart 2020 Cuma gününe kadar http://kks.tobb.org.tr adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmiştir.

İşbirliği Talebi – Bangladeş

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Bangladeş ulusal petrol şirketi Petrobangla’nın yan kuruluşu olan Bangladeş Gas Fields Company Limited’in (BGFCL), duyurusu yapılıp sonra iptal edilen ve yaklaşık 80-100 milyon ABD Doları büyüklüğünde olması beklenen doğalgaz kompresörleri ihalesi için yakın bir tarihte tekrar ihaleye çıkacağının, Bangladeşli Spectra International Ltd. firması tarafından iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Spectra International Ltd. firmasının bu ihale için Türk firmalar ile yerel ortaklık
kurabileceği ve Türk firmalarla inşaat, ulaşım, lojistik, tahribatsız muayene vb. alanlarda yerel ortak/yüklenici olarak işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir. Bangladeşli Spectra firmasının konuyla ilgili Dakka Ticaret Müşavirliği’ne ilettiği e-posta ile firmanın profiline ulaşmak için tıklayınız.

Güçlü İletişim Güvenli İşyeri İyi uygulama Yarışması

Sayın Üyemiz,

TOBB’den alınan yazıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin onuncusunun “3-6 Mayıs 2020” tarihleri arasında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında “Güçlü İletişim Güvenli İşyeri” mottosu doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, çalışan-işveren-İSG profesyoneli arasındaki iletişimin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla işyerlerine yönelik iyi uygulama yarışmasının düzenleneceği belirtilmektedir.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışmada işyerlerinin 1-49, 50-249, 250 ve daha fazla çalışanın istihdam edildiği işyerleri olarak 3’e ayrıldığı ve yarışmaya başvuru süresinin 13 Şubat 2020-31 Mart 2020 tarihleri arasında olduğu belirtilmektedir.

Yarışma ile ilgili tüm süreç ve bilgilere Kongrenin internet adresinde (www.isg.gov.tr) yer alan “Yarışma” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Güney Kore´de düzenlenecek olan İthal Ürünler Fuarı hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Seul/Güney Kore’de “İthal Ürünler Fuarı”nın Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen yazıda, küresel ölçekle etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle anılan fuar organizasyonuna milli katılımın düzenlemesinin iptal edildiği belirtilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

Bosna Hersek Havaalanı Mobilyası ve Ekipman Alımına İlişkin İhale Duyurusu

Sayı Üyemiz,

TOBB tarafında Odamıza gönderilen yazıda, Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı Terminal B’nin ihtiyaçları için mobilya ve ekipman alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ve ihale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansının web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilebileceği belirtilmektedir.

Anılan web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının akabinde 246-1-1-146-3-33/20 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği ve ihale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 23/03/2020 olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 25/03/2020 saat 12:00 olduğu, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 1.000.000,00 KM (511.291,00 Avro) olduğu; ihale seçim kriteri olarak “en düşük fiyat teklifi” ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilendirme Toplantısı: Almanya’da Yatırım

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda 17-18 Mart 2020 tarihlerinde “Almanya’da Yatırım” konulu bir bilgilendirme toplantısı ve akabinde ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmekte ve etkinliğin programı iletilmektedir.

Ekte yer alan program çerçevesinde, 17 Mart 2020 tarihinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek sunuma katılım ücretsiz olup, akabinde AHK Ankara Ofisi’nde gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılım ücretli olacaktır.

Detaylı bilgi ve kayıt için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Satı Gör Tekbaş ile iletişime geçilmesi
gerekmektedir.

Bilgi ve İletişim:
Satı Gör Tekbaş
T: 0212 363 05 27
Sati.GorTekbas@dtr-ihk.de

EK: Almanya’da Yatırım Program

 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:

Avrupa Parlamentosu, Çin pazarının büyüklüğü, ekonomik potansiyelini ve KOBİ’lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorlukları göz önüne alarak Çin’de bulunan Avrupa KOBİ’lerini destekleyecek Avrupa Birliği Yardım Merkezi’ni kurma kararı almıştır.

Bu çerçevede Avrupa Birliğinin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Çin’de Avrupa Birliği KOBİ yardım merkezi (EU SME Centre in China)” başlıklı bir proje teklif çağırısı yayınlanmıştır.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, yazı ekindeki bilgi notunda yer alan internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bilgi notun ulaşmak için tıklayınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti´nin İdari Yaptırımlar Konusundaki Yeni Uygulaması

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişilerin Azerbaycan’dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 21 Şubat 2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Türkmenistan’da İhale

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkmen Kimya Devlet Kurumu tarafından Türkmenistan’ın Balkan vilayeti Garabogaz şehrinde kapasitesi 60 bin ton olan sodyum sülfat fabrikasının anahtar teslim inşaatına ilişkin ihale açıldığı bildirilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın en geç 22 Mart 2020 tarihine kadar Türkmen Kimya Devlet Kurumu’na (Tel: +99312 39 0102, faks: 39 01 98, e-posta: turkmendokun@mail.ru) başvurması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-Gürcistan Ticari-Ekonomik İlişkileri

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi III. Toplantısının 1 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilerek, Gürcistan Başbakanı ile gerçekleştirilecek görüşmede faydalanmak üzere bilgi notları talep edilmektedir.

Türkiye-Gürcistan ticari-ekonomik ilişkilerine dair görüşlerin 9 Mart 2020 tarihine kadar kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Ürdün’de düzenlenecek fuar (IJFE)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda, 5. Uluslararası Gıda Fuarı’nın (IJFE), 10-14 Haziran 2020 tarihlerinde Ürdün-Amman’da düzenleneceği bildirilmektedir.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi www.ipco.jo adresinde yer almakta olup etkinliğe ilişkin teknik bilgiler ile irtibat noktalarına ulaşmak için tıklayınız.

Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’nun Ertelenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Taşkent Uluslararası
Yatırım Forumu’nun düzenleneceği bildirilmişti.

Söz konusu Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu’nun korona virüsünün (Covid19) yayılmaya devam etmesi nedeniyle Kasım 2020 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Kamerun 4. Savi- Tavukçuluk Fuarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, 7-9 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kamerun’da Savi-Tavukçuluk fuarının düzenleneceği bildirilmiştir.

Söz konusu bilgilendirmede, son yıllarda tavukçuluk konusunda Kamerun’da önemli gelişmeler kaydedildiği ve bu fuarın firmalarımız için önemli fırsatlar teşkil edeceği belirtilmiştir.

Fuarla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Irak’a Yumurta İhracatı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığınca Irak’a yumurta ihracatının, Irak Hükümetinin ithalat lisansı şartına bağlı olduğunu, bahse konu lisans şartına uymadan mevzuata aykırı olarak Irak’a yumurta ihracatı yapan firmaların Irak makamlarının ağır yaptırımlarıyla karşılaşabileceği uyarısının yapıldığı belirtilmektedir.

Ayrıca konuyla ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır:

Erbil Gümrük Ataşeliğinden alınan yazıya  göre, ithalatı Irak Tarım Bakanlığından alınacak lisans şartına bağlanarak izinsiz ithalatı yasaklanmış, ancak anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarınsa söz konusu ürünün sevkiyatına muhtelif firmalarca alternatif kanallarla devam edildiğinin yetkililerce ifade edildiği, bu çerçevede daha çok İran-Irak sınırındaki gevşek uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden istifade etmek suretiyle pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlere devam edildiğinden bahsedilmektedir.

Vuku bulan yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce konunun tekrar gündeme getirildiği, bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısından resmi usuller dışında Irak’a yapılan/yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı teşebbüslerine yönelik yakalamalarda gevşek ve mutedil bir yaptırım yolunu tercih ettiklerini ancak ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceği, bu nedenle ihracatçı/lojistikçilerin mağduriyetine yol açmamak adına firmaların dikkatli olması için önceden uyarılmalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

İran’da Özelleştirilecek ve Halka Açılacak Kurumlar Listesi

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; İran yeni yılına yönelik, petrol gelirinde öngörülemeyen bir bütçe oluşturulduğu ve bu bütçenin İran Meclisince kabul edildiği belirtilerek yeni bütçede Hükümetin bütçe açıklarını azaltmak için vergileri artırması ve yoğun bir özelleştirme yapmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İran Özelleştirme Kurumu tarafından ilk aşamada özelleştirilecek veya halka arz edilecek kurumların listesinin yayımlandığı, söz konusu listelere https://bit.ly/38OLVgG ; https://bit.ly/318mqnZ bağlantılarından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

 

Fas-Paketleme ve Plastik Fuarı, 23-26 Eylül 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan gelen yazıda yazıda, Fas Plastik Federasyonu ile Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Yatırım ve İthalat Geliştirme Ajansı işbirliğinde düzenlenecek, 4. PACKEXPO 2020 (Uluslararası Paketleme ve Plastik Paketleme Çözümü Fuarı) etkinliğinin, ‘Afrika’da Paketleme için Yenilikçi Çözümler Teması’ kapsamında,23-26 Eylül 2020 tarihinde Fas’ın Kazablanka şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Fuara 30 ülkeden 15.000’e yakın katılımcı ile 180’e yakın Fuar firmasının katılım sağlamasının beklendiği ifade edilmektedir. Fuarla ilgili broşür ekte yer almakta olup detaylı bilgi için Bay Nabil SAOUAF ile (Fas Plastik Federasyonu, Mimoza Bulvarı,Tamaris Sk., Ain Sebaa, Kazablanka, Tel: +212 5 22 66 24 58/ Faks: +212 5 22 66 24 60; federationdeplasturgie@gmail.com; fmprojects@gmail.com; www.fmplasturgie.ma) irtibata geçilebilir.

Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi

Sayın Üyemiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; sinema, müzik, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, yazılım, animasyon, bilgisayar oyunu gibi telif yoğun endüstrilerin veya kültür endüstrisi altında yer alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi, geliştirilmesi, tanıtımı veya yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak amaçlarıyla ilgili kamu kurumlarınca sağlanan destek ve teşviklere ilişkin bilgileri içeren ““Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi”nin yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rapora ulaşmak için tıklayınız.

Konferans Duyurusu (Litvanya)

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda,. T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’ın Litvanya’ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sırasında Litvanya’da düzenlenecek olan enerji sektörüne yönelik konferans gündeme gelmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Vilnius Ticaret Müşavirliğimizce; “Energy Tech Summit” adlı söz konusu konferansın 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Vilnius/Litvanya’da düzenleneceği, elektrikli arabalar, temiz enerji kaynakları, enerji sektöründe yapay zeka ve otomasyonun kullanılması gibi konuların ele alınacağı konferansın bir çok uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve bahsi geçen konferansa ilişkin detaylı bilgilere https://www.energytechsummit.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Libya Başkonsolosluğu’nun Prefabrik Konut İnşaatına İlişkin Notası

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin isteği ile Göçmen Yüksek Komitesi’nin çatışma bölgelerinden göçen sivillere prefabrik konutlar temin etmesi hususunda prefabrik konut alanında uzman firmaların, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartlara göre teslimat ve kurulum tarihleri dâhil olmak üzere, teklif ve finansal tekliflerini anılan Başkonsolosluğa bahse konu Nota tarihinden (25.02.2020) itibaren yedi gün içinde iletmeleri rica edilmektedir.

Anılan konuya ilişkin olarak, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartların da yer aldığı, Libya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan alınan Nota için tıklayınız.

HALAL EXPO NIGERIA 2020 Hk

Sayın Üyemiz,

Nijerya’da 8-10 Haziran 2020 tarihlerinde, ACCI Ticaret ve Kongre Merkezinde “Halal Expo Nigeria 2020” adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.  Abuja Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan davet mektubunda anılan etkinliğin; elektrikli ev aletleri, giyim ve aksesuar, dekorasyon, aydınlatma, deri, mobilya, bebek ve çocuk ürünleri, zanaat ürünleri, gıda, sağlık, kişisel bakım, gezi ve turizm, el sanatları, çevre dostu ürünler, eğitim ve medya gibi otuzdan fazla sektörü kapsayacağı belirtilmektedir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

KOBİ’ler İçin Hibe Desteği

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Türkiye Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe desteği sağlayan Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi kapsamında KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) Programı başvurulara açıldığı bildirilmektedir.

Program kapsamında KOBİ’ler tarafından hazırlanan projelere 2,5 milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 milyon Avroya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği için proje bütçesinin yüzde 70’idir.

Konu hakkında bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)

Sayın Üyemiz,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’den alınan bir yazıda; işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde onumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR), e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun (İDR); “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmektedir. Sözkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu’nun , işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu ifade edilmektedir. Bir örneği EK’de sunulan rapor ve metaveri dokumanlarına https://www.kosgeb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Rapor örneğine ulaşmak için tıklayınız.

Metaveri dokumanı için tıklayınız.

Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Kolombo Büyükelçiliğimizden iletilen, Sri Lanka Savunma Bakanlığına bağlı Kabine Tarafından Atanmış Daimi Satınalma Komitesinin ihale duyurusu kapsamında; Sri Lanka Kara Kuvvetlerinin haberleşme sisteminin iyileştirilmesini teminen taktik telsiz haberleşme cihazlarının satın alımı için uygun ve nitelikli teklifçiler kapalı zarfla teklif vermeye davet edildiği ve satın alınacak cihazların türü ve adedine ilişkin bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ihale duyurusunda, ihaleye katılmak isteyenlerin, ilgili ülke Savunma Bakanlığı saymanlığına yazılı başvuru yapmak ve 300.000 LKR (1676 ABD Doları) tutarındaki geri ödemesiz ihale ücretini nakden ödemek suretiyle ihale belgelerini en geç 8 Nisan 2020’ye kadar satın alabilecekleri, ön ihale toplantısının 3 Mart 2020’de Savunma Bakanlığında düzenleneceği, tekliflerin ise 9 Nisan 2020 saat 11:00’den önce Savunma Bakanlığına iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra alınan tekliflerin ve/veya e-postayla iletilen tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtildiği kaydedilmektedir.

İhale duyurusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Yurtdışı Etkinlikler bölümünden temin edilebilmektedir

Danimarka’da dolandırıcılık faaliyetleri hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Kopenhag Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Danimarka’da bir süredir, ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde artış gözlendiği, Danimarka’dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyulduğu; Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının da arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerinde çeşitli ürünlerin satıldığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve sonrasında web sitelerini kapatarak ortadan kaybolduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu yazının ekinde ve bir örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki Uluslararası İş İmkânları/Diğer Duyurular bölümünde yer alan dokümanda bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntüleri yer almaktadır.

Bu çerçevede, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle Danimarka’dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın bu durumdan haberdar edilmelerinin ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğimize danışmaları yönünde uyarılmalarının önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Türkiye-Libya Birinci Forumu Hk

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamız gelen yazıda, Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’ya atfen, Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Genel Birliği’nin, Libya-El Dawlia Fuarlar ve Konferanslar Şirketi ile ICFF AIR&ORG Şirketinin işbirliğiyle, Türkiye-Libya Birinci Forumu’nu 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlemeyi planladığı bildirilmektedir.

Yazıda, bahse konu etkinliğin Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezi’nde, Libya’dan yaklaşık 200 civarında iş insanının katılımıyla düzenlenmesinin öngörüldüğü ve etkinlik hakkında bilgiye www.libyaturkeyb2b.com adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

48. Trablus Uluslararası Fuarı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Libya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı’nın 2-12 Nisan 2020 tarihlerinde 48. Trablus Uluslararası Fuarı’nı düzenlemeyi planladığı, söz konusu fuara şirketler, sanayiciler, ithalatçılar ve kamu sektörü yetkililerinin katılabileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ayrıntılı bilgi için Fuarlar Genel Kurumu Yönetimi (Tel: 00218921242128 veya
00128913598311) ile irtibata geçilebileceği ifade edilmektedir.

Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan fuara katılıma dair usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Nijerya Polis Ekipmanları Temini Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Nijeryalı ‘Pens & Drops’ isimli bir firmadan gelen dilekçe eşliğinde, adı geçen firmanın savunma ve güvenlik alanlarında uzman olduğu ve her türlü asker ve polis ekipmanları konusunda ülkemizden firmalarla irtibat kurmak ve iş birliği sağlamak istediği dile getirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu firmanın Nijerya Polis Gücü’ne numune gönderilmek üzere balistik kask ve kurşun geçirmez yelek temini açısından kendilerine yol gösterebilecek firmalarımız ile işbirliği yapmak istediği belirtilmektedir.

Nijerya firmasına ilişkin bilgiler ve firmanın iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Construct Nigeria Expo 2020 Hk

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ve Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) işbirliğinde, 15-18 Haziran 2020 tarihleri arasında “Construct Nigeria Expo 2020” etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Abuja Ticaret ve Kongre Merkezi’nde düzenleneceği belirtilen etkinliğe 45’ten fazla ülkeden 150.000’den fazla kişinin katılımının beklendiği, 300’ün üzerinde serginin yer alacağı ifade edilmektedir.

Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği İkinci Başkan Yardımcısı Dele Kelvin Oye Esq. tarafından iletilen mail ile Türk Firmaları söz konusu fuara katılmaya davet edilmektedir.

Fuarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

İran’da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; Ticaret Bakanlığınca İran’a yolcu beraberi veya karayolu, denizyolu ve demiryolu ile döviz getirilmesi veya anılan ülkeden döviz çıkarılması ile ilgili uygulamalar ve bu uygulamalara yönelik takip edilmesi gereken usul/yöntem hakkında bilgilerin iletildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; İran’da bazı tır şoförlerinin İran gümrüklerinde yolcu beraberi dövizle ilgili sorunlar yaşaması ile ilgili aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır.

İran Merkez Bankası’nın 13.05.2018 tarihinde hayata geçirilen uygulamasına göre; İran’a döviz getirilmesi durumunda, yolcu beraberinde kişi başına 10.000 avro veya karşılığı dövizi aşmayacak şekilde döviz getirilmesinde herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmadığı, bu miktarın üzerinde ise ülkeye girişte döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların İran gümrük kapılarında bulunan Bank Melli şubelerine bildirilmesi ve doldurulacak beyanname aracılığıyla bir takip kodu alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Ülkeye gelişte 10.000 Avro’dan az döviz getirecek kişinin beyan zorunluluğu bulunmamasına rağmen, ülkeden 5.000 Avro’dan fazla para çıkaracak olması durumunda Gümrük Kapılarında Bank Melli şubelerine beyanda bulunmasında ve takip kodu almasında fayda bulunduğu belirtilmektedir.

İran’da yolcu beraberi döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların ülkeden çıkarılmasında izin verilen meblağ, yolcu başına havayolu ile 5.000 Avro veya karşılığı dövizdir. Karayolu, denizyolu ve demiryolu ile ise 2.000 Avro veya karşılığı dövizdir.

 

Pakistan – 15. Gıda Teknolojileri Asya 2020 Fuarı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda,15. Gıda Teknolojileri Asya 2020 Uluslararası Fuar ve Konferansı’nın, 12-14 Eylül 2020 tarihlerinde, Pakistan’da Karaçi Fuar Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuarın plastik, paketleme ve baskı; pirinç teknolojisi, tarım ve canlı hayvan, gıda paketleme ve işleme; gıda güvenliği; un; mutfak ürünleri; atıştırmalık gıda; et teknolojileri ve pişirme sektörlerini kapsaması öngörülmektedir: Fuara 6 ay kala kayıt yaptırarak, minimum 9 metrekare fuar standı (KDV dahil 3.559,50 ABD Doları) kiralayanlara, aşağıdaki imkanların organizatör tarafından sağlanacağı ifade edilmektedir.

 1000 ABD Doları’nı aşmayan uçuş bileti

 1 Fuar standı karşılığında çift kişilik odada 4 gece 5 gün konaklama

 3 gün boyunca havaalanı-otel-fuar-restoran transferleri

 3 gün boyunca Kahvaltı-öğle yemeği-akşam yemeği

 Resmi vize davet yazısı

 Yarım gün şehir turu

 Resmi Fuar Kataloğunda katılımcı firmanın 200 kelimeyi aşmayacak şekilde tanıtım profili

 Her bir firma için 10 adet ikili görüşme ayarlanması

Fuar ile ilgili detaylı bilgi için:
Dr. Khursheed Nizam; +92 321 824 44 46;
Bay Farhan Anis; +92 300 824 444;
Bayan Fauzia Khan; +92 300 056 87 21 – fauzia.khan@ecgateway.net ile irtibata geçilebilir.

Türkiye-Çin 17. Dönem KEK Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, eşbaşkanlığı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Zhong Shan tarafından yürütülen Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 17. Dönem Toplantısının 20 Şubat 2020’de Pekin’de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla anılan KEK Toplantısında kullanılmak üzere, Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK 17. Dönem Toplansında gündeme getirilmesinde yarar görülen konuları 16 Ocak 2020 tarihine kadar yasar.beyaz@tobb.org.tr bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

İHBİR- Expo ANTAD & Alimentaria 2020 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, 31 Mart- 02 Nisan 2020 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika’da düzenlenecek olan Expo ANTAD & Alimentaria Uluslararası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Expo ANTAD & Alimentaria Fuarı bu sene 37. kez düzenlenecek olup Genel Ticaret Fuarı niteliğinde olan söz konusu fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık, restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcıya ulaşmanın mümkün olduğu ifade edilmektedir.

2019 yılında yaklaşık 55.000 m2’lik bir alanda gerçekleştirilmiş olup, fuarda 28 ülkeden 1.700 katılımcının yer aldığı belirtilmektedir. Fuarı 3 gün içinde yaklaşık 37.000 kişi ziyaret etmiş olup, 2019 yılında bahsi geçen fuarda, %67’sinin lokal, geri kalanının ise uluslararası katılımcılar olduğu ve bu doğrultuda özelde Meksika olmak üzere çevre ülkelerin de gıda sanayisine katkı sağlama kabiliyetine sahip olduğunun görüldüğü hususlarına yer verilmektedir. Bu sebeple Expo ANTAD & Alimentaria Uluslararası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı Güney Amerika Kıtasının en prestijli fuar organizasyonlarından biri olduğu ifade edilmektedir. Walmart, Soriana, Waldo’s, Chedraui, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu Expo Antad & Alimentaria Fuarı, genel itibariyle Latin Amerika bölgesine hitap etmekte olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu’nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi’ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği’nin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Dışişleri Bakanımızın Karadağ ve Arnavutluk’u Ziyareti Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda,  Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, 11 Şubat 2020 tarihinde Karadağ’ı ve 12 Şubat 2020 tarihinde Arnavutluk’u ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunmasının öngörüldüğü belirtilerek, söz konusu temaslarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görüşü talep edilmektedir. Söz konusu görüşe ilave edilmek üzere görüşlerin en geç 20 Ocak 2020 mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (Damla Tufan, E-posta: damla.tufan@tobb.org.tr) iletilmesi rica olunur.

İran Ticaret ve Teknoloji Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza iletilen yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Sorena Sattari’nin, 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü, İstanbul Elit World Hotel Konferans Salonu’nda, iki ülke iş insanlarının katılımı ile, “Ticaret ve Teknoloji Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Toplantıya katılacak İranlı firma listesi ekte iletilmekte olup, program aşağıda yer almaktadır.

Program

10:00    İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının konuşması ve diğer konuşmalar
11:30     Firmalar arası ikili görüşme
13:00     Öğle yemeği

Meksika Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR ile Meksikalı muhatabı Meksika Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Luz Maria de la Mora SANCHEZ’in arasında yapılan bir mektup teatisi neticesinde iki ülke arasındaki ticaretin serbestleştirilmesi ve engellerin kaldırılmasına yönelik istişarelerde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Meksika tarafının, iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulmasını önerdiği; olası işbirliği alanları ve çalışma konularının görüşülmesi amacıyla bir araya gelinmesini teklif ettiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Meksika ile ticaretin kolaylaştırılması alanında muhtemel işbirliği konularına ve toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş göndermek isteyen üyelerimizin en geç 17 Ocak 2020 mesai bitimine kadar görüşlerini (seda.gedik@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Sweets & Snacks Expo 2020 Hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB) alınan bir e-posta yazısında, Chicago/ Amerika Birleşik Devletleri’nde, 19-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu İstanbul İhracatçı Birliklerinin gerçekleştirmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Aynı yazıda, Sweets & Snacks Expo Fuarının 2019 yılında 850’den fazla katılımcıya ve 90’dan fazla ülkeden 18.000’in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ifade edilmiştir. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı belirtilmiştir. Sweets & Snacks Expo 2020 fuarına milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından aşağıdaki hizmetler verilecektir;

 • Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği
 • Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi
 • Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul’da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma
 • Fuara giriş kartı temini
 • Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-vb) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen firmaların ek’te yer alan Ön Başvuru Formu’nu, firma kaşesi ve yetkilisi imzasıyla beraber doldurarak, 12 Aralık 2019 mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr  adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ek: Ön Başvuru Formu

Gürkan KARAMAN
İsmail Berkay ÜNLÜ
Tel: 0212 454 05 00 – 2263/ 1538
Fax:0212 454 05 01-02
E-Mail: hububat@iib.org.tr

Nijerya/Ondo Eyaleti Yatırım Fırsatı

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen, 15.01.2020 tarih, 34221550-720 sayılı yazıda,  Nijerya/Ondo Eyaleti Yatırım Fırsatı duyurulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın 34221550-720 sayılı yazısına atfen, 5 Kasım 2019 tarihinde Nijerya’nın Ondo Eyaleti Yatırım ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Boye Oyewumi ile toplantı yapıldığı, şehirde açılacak yeni liman ile Lagos limanının yoğunluğunu kendi eyaletlerine çekmeyi hedefledikleri, liman inşaatına eyalet tarafından Yap İşlet Devret finansman sistemi ile başlanacağı, Yatırım ve Kalkınma Ajansı’nın da projeye önem verdiği bildirilmiştir.

Yeni limanın hem eyaletin kalkınması için büyük bir fırsat olarak göründüğü hem de yatırım fırsatları ile Türk firmalarımızın limanın yapımında söz sahibi olabilmesi açısından değer kazandığı belirtilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Nijerya Ticaret Heyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Odamıza ulaşan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya’ya bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Lagos şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun’dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Gerçekleştirilecek Ticaret Heyeti, inşaat ve yapı malzemeleri yanı sıra petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim, ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kağıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren (Genel Nitelikli) ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaları kapsayacak şekilde tasarlanmış olup, program dahilindeki İş Forumu ve ikili iş görüşmelerinin (B2B) sadece Nijerya özelinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Katılım 30 kişilik kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2RbWy7k  internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 13.000,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Nijerya’ya giriş vizeye tabi olup heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  Yapılan başvurular, ödeme dekontları TİM’e ulaştıktan sonra kesinleşmekte olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr   0 212 454 00 96

Mehmet Cesuroğlu: mehmetcesuroglu@tim.org.tr  0 212 454 04 86

Güney Kore Fuarları hakkında İl Tanıtım Toplantıları

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 19-22 Mayıs 2020 tarihlerinde “Seoul Food and Hotel” fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde “Import Goods Fair-İthal Ürünleri” fuarının Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan etkinliklerde gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya gibi, ülkemizin Güney Kore’ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerde firmalarımızın yoğun katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan fuarlara ilişkin olarak 25 Şubat – 3 Mart 2020 tarihlerinde Adana, Bursa,
Gaziantep, İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantılarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Toplantı tarihleri için tıklayınız.

Fas’a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanılacağı, bu kapsamda adı geçen Fas’lı Bakanlıkla Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol ApplusFomento firmaları ile anlaşma sağlandığı, bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geleceği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, bazı ürünlerin uygunluk kontrollerinin, anlaşmalı şirketler tarafından, Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ifade edilirken, bu ürünler aşağıdaki listedeki şekilde tanımlanmıştır:

– Otomobil yedek parçaları: lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu
– Yapı malzemeleri: seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular
– Ahşap paneller
– Gazlı cihazlar: gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları
– Filmaşin ve beton demiri
– İş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri
– Elektrik ürünleri: Cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler
– Battaniyeler, halılar ve döşemelik kumaşlar
– Bebek bezi

Söz konusu listeye ilişkin detaylı ürün bilgilerini içeren dokümana http://www.mcinet.gov.ma sitesinden ulaşmak mümkündür.
Diğer taraftan, liste kapsamı dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirileceği, 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde ise ithalatçılara yukarıda listede yer verilen ürünler dışında kalan tüm sanayi ürünleri için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanı tanınacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir.

Uygulamadan sorumlu Faslı Bakanlık olan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının (http://www.mcinet.gov.ma/) internet sitesinden genel uygulama bilgilerine, mevzuat ve konuya ilişkin olarak Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya ulaşabilmek mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize bir ziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali’de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference – GLITC) hakkında bilgi verdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan yetkilinin bahsekonu konferansa ilişkin değerlendirmeleri aktarılmaktadır. Yetkilinin ifadelerine göre; konferans BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi tarafından desteklenmektedir. Söz konusu konferansta yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacaktır. Konferans bu kapsamda, anılan konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda Büyük Göller Bölgesi’nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Söz konusu konferans ile ayrıca gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulması teşvik edilecektir.

Bahsekonu yazıda, üç gün sürecek konferans ile kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getirmenin hedeflendiği ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını aktarılmış, konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu konferansa ilişkin bilgi notları ve konferansın taslak gündemi ile 24-25 Şubat 2016 tarihinde Kinşasa’da düzenlenen Büyük Göller Bölgesi için Özel Sektör Yatırım Konferansı’na (Private Sector Investment Conference for the Great Lakes region) dair bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız. 

Zambiya’daki Altın Madenciliği Hk

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı’nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un eşbaşkanlığında 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirildiği, anılan toplantı vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde Zambiya tarafının önümüzdeki dönem altın üretimine ağırlık vereceklerini belirterek, Türk yatırımcı firmalarını bu alanda faaliyet göstermeye davet ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Belarus Cumhuriyeti Yatırım Bilgilendirme Günü

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Sanayi Odası ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 26 Şubat Çarşamba saat 15:00 – 17:00 arası Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binasında Belarus Cumhuriyeti Yatırım Bilgilendirme Günü düzenlenecektir.

Belarus Cumhuriyeti yerli ve yabancı yatırımlara en uygun çalışma ortamı yaratma hususunda gerekli tecrübeye sahip bir ülkedir. Ülkenin ekonomik sistemi kırsal ve küçük yerleşim yerlerinde yapılan yatırımlar için vergi muafiyeti, gümrük muafiyeti ve diğer ayrıcalıklar tanımaktadır. Belarus’un sahip olduğu yatırım potansiyelini ve kapasitesini, devlet teşvikleri ve vergi muafiyetlerini, küresel pazardaki yeri hakkında Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği bilgi verecektir.

Bilgilendirme gününe katılmak isteyen firmalar 25 Şubat 2020 tarihine kayıt yaptırabilirler.

Toplantı dili İngilizce olacaktır.

Detaylı bilgi için; Seda Aydın, seda@kosano.org.tr  Tel: 0262 315 8058

Başvuru için TIKLAYINIZ

Afrika Kalkınma Bankası’nın Ekvator Ginesi’nde Finanse Etmeyi Öngördüğü Projeler

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) yetkililerinin, Ekvator Ginesi’ne yönelik 2020 yılı kredi programını oluşturmak üzere bu ülkeyi ziyaret ettiği ve Banka’nın önümüzdeki dönemde Kamu Maliyesi Modernizasyon Destek Programının takvimini ve özel sektöre yönelik kredi dağılımını gözden geçireceği belirtilmekte olup, AfDB’nin Ekvator Ginesi’nde finanse etmeyi planladığı projeler aşağıdaki şekilde dile getirilmektedir:

 1. Liman ve Havalimanı altyapılarından faydalanılarak fuarlar düzenlenmesinin teşviki programı,
 2. Ekvator Ginesi’nde elektronik yönetim ve cazibenin artırılması için fiberoptik ağının geliştirilmesi programı,
 3. Balıkçılık ve tarım sektörünün desteklenmesi programı,
 4. Ekvator Ginesi ile Kamerun arasında Ntem Nehri üzerinde köprü inşa edilmesi projesi,
 5. Kamu maliyesi yönetiminin iyileştirilmesi programı,
 6. Sosyal sektörde insan kaynaklarının geliştirilmesi programı,
 7. Bütçe destek programı,
 8. Kariyer geliştirme programı.

Bilgilerinize sunarız.

CIIE 2020 Fuarı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, ikincisi 05-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Şanhay / Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nde gerçekleştirilen “Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)” milli katılım organizasyonunun İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirildiği, 180 ülkeden yaklaşık 3.900 katılımcının bulunduğu, 500 binden fazla yerli ve yabancı profesyonel alıcının yer aldığı fuarda Gıda ve Tarımsal Ürünler, Aksesuar & Tüketici Ürünleri, Tüketici Elektroniği & Elektronik Aletler, Giyim, Otomobil, Mobilya, Mücevher, Üst Düzey Akıllı Ekipmanlar, Hizmetler sektörleri olmak üzere, 6 ayrı holde 1496 m2 alanda 54 firmanın katıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN’ın açıklamış olduğu İhracat Ana Planı çerçevesinde ÇHC hedef ülke kapsamında olup, ÇHC’ne yönelik ihracatımızın artırılmasını teminen, CIIE’nin 2020 yılında aynı tarihlerde gerçekleştirilecek üçüncü versiyonuna daha güçlü bir düzeyde katılım sağlanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca YILMAZ BATUR ile Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ren HOGBİN’in teşrifleriyle anılan fuarın tanıtımı ve ÇHC’ne yönelik bilgilendirme semineri’nin 7 Şubat 2020 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi/İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Pakistan Değerli Taş ve Mineral Sergisi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan aldığımız yazıda, 20. Pakistan Değerli Taşlar ve Mineral Sergisi’nin 6-8 Mart 2020 tarihlerinde Pakistan İslamabad Otel’de düzenleneceği bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için apceap@yahoo.com ve Haji Dost Muhammed (Cep: +92-3339103320; +92-91-9331919, 2213276) ile irtibata geçilebilir.

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 11.02.2016 tarih ve 0412/3108 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır.

Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı ve bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTIP listelerinin de söz konusu kararın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı için tıklayınız.
Bilgi notu için tıklayınız.

Nijerya’daki Projeler Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Abuja Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, yeni yıl ile birlikte Nijerya’da gerçekleştirilmesi planlanan büyük ölçekli ekonomik projelerin bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı vurgulanarak, projelerin aşağıdaki başlıkları kapsadığı bildirilmiştir :

 •  Altyapı yatırımlarına önem verilmekte olup, ulaştırma açısından Nijer Nehri üstünde ikinci köprünün
  yapılacağı,
 •  Güneybatıda bulunan Lagos-Ibadan ekspres yolu ve orta kısımda bulunan Abuja-Kano otoyolunun önemli ölçüde bitirildiği ve güneybatıdan kuzey istikamete Lagos-Kano demiryolunun yapımına devam edileceği,
 • Apapa- Oworonshoki ekspres yolunun tamamlanmasına yönelik çeşitli fonlar kullanılacağı,
 • Abuja ve Port Harcourt Havalimanlarının yeni bölümlerinin faaliyete geçtiği bildirilmiş olup, Lagos ve Kano’da havalimanlarına yeni bölümlerin ve terminallerin ekleneceği,
 • Elektrik iletim ve dağıtım ağında problemlerin çözüleceği ve sektöre kamu ve özel sermaye yatırımlarının artacağı, Almanya Başbakanı Merkel ziyaretinden sonra elektrik dağıtım şebekesi için Siemens ile anlaşmaya varıldığı,
 • Doğalgaz tüketiminin artacağından bahisle ülkenin orta kesiminden kuzeyine doğru AjaokutaKaduna-Kano (AKK) doğalgaz boru hattının, güneydoğu için Obiafu-Obrikom-Oben (OB3) doğalgaz boru hattının ve kuzeybatıda Escravos-Lagos doğalgaz boru hattının inşaası/genişletilmesi projelerine başlanacağı,
 • Nijerya LNG şirketinin 10 milyar dolarlık yatırımı sayesinde ihracatın %35 artacağı ve bununla beraber sektörde iş olanaklarının artacağı,
 • 2019 yılı Ekim ayında onaylanan petrol yasası değişikliği ile Nijerya sularında çıkarılan ve işlenen petrol için Nijerya’ya uluslararası şirketler tarafından ödenecek işletme hakkı.

Bunlara ek olarak, Nijerya’nın önümüzdeki on yılı içinde ilerleme sağlayacağının ifade edildiği projeler ise;

 • Liman yollarını içeren ve önümüzdeki iki yıl içinde planlanması öngörülen 47 yol projesi,
 • 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan Lagos, Kano, Maiduguri ve Enugu havalimanları,
 • 2022 yılına kadar 700 yerel yönetim bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal ve kırsal kalkınma planı,
 • Gombe Eyaleti’nde hayata geçirilmesi planlanan ve 200 bin hektarı kapsayacak hayvancılık kalkınma planı,
 • Ülkede mevcut 7.000 tarımsal konularda danışmana ilaveten 50.000 adet tarım danışmanının eğitilmesi,
 • 2020 yılının ilk çeyreğinde Lagos-Ibadan ve Itakpe-Warri demiryollarının hizmete alınması ve Ibadan-Abuja ve Kano-Kaduna demiryollarının inşaatına başlanması,
 • 2020 yılının ilk yarısında Mambilla Hidroelektrik Santrali’nin inşaatına başlanması olarak sayılmıştır.

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Dışişleri Bakanlığı yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi’nin 2 Ocak 2020 tarihli Notası paylaşılmaktadır. İlgili Notaya ekte yer verilmektedir.

Notada özetle, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının 19. ve 23. paragrafları uyarınca, Notada ismi yer alan kuruluşların 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkartıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Irak Yaptırımlar Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Laos’taki Özel Ekonomik Bölgeler hakkında

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Viyentiyan Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen; Laos’taki Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) hakkında çıkan bir habere göre, Laos’taki ÖEB’den 2019 yılında toplam 394,4 milyon Dolar tutarında ihracat ve 1.1 milyar Dolar civarında ithalat gerçekleştirildiği, ihraç edilen mallar arasında elektronik parçalar, otomobil akşamları, ithal edilen mallar arasında makine, hammadde ve inşaat malzemelerinin bulunduğu kaydedilmekte ve bahse konu ÖEB’in Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nden ve 2022 yılında tamamlanması planlanan Laos-Çin demiryolundan yararlanmalarının beklendiği bildirilmektedir.

ASEAN ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından, firmalarımızın Laos’taki ÖEB yatırımda bulunmalarının yararlı olacağı belirtilmiştir.

ÖEB hakkında Laos Planlama ve Yatırım Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi’nin www.investlaos.gov.la sayfasından ayrıntılı bilgilere erişilebilmektedir.

Endonezya 2020 Helal Endüstri Zirvesi

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Cakarta Büyükelçiliğimizden alınan Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazısına atfen, 28 Ekim – 2 Kasım 2020 tarihlerinde Cakarta Kongre Merkezi’nde (JCC) Cakarta’da “2020 Helal Endüstri Zirvesi”nin düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu zirveye ilişkin ekte sunulan Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazısı ve müteşekkil taslak kavram kâğıdından görüldüğü üzere, 1-2 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen bahse konu zirve öncesi 28-31 Ekim 2020 tarihlerinde fuar, iş forumu, seminer ve ikili görüşmeler düzenlenecektir.

Endonezya Devlet Başkanı katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan zirveye Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın üye ülkelerinden katılım beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için Endonezya Dışişleri Bakanlığı ile (Desthy Umayah Adriani, Tel: +62 812 9278 1446, E-posta: desthy.adriani@kemlu.go.id; Nurul Rizki, Tel: +62 821 1079 2323, E-posta: timteng@kemlu.go.id) temas kurulması mümkündür.

Wire Düsseldorf 2020 – Tube Düsseldorf 2020 Fuarları

Sayın Üyemiz,

Düsseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği’nden Odamıza ulaşan bir yazıda, 30 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde tel, kablo, tel donanımı, bağlantı elemanları, yay üretimi ve işlenmesi konularında en son yeniliklerin sergilendiği Wire 2020 Fuarı’nın düzenlendiği bildirilmektedir. Ayrıca boru ve donanımı, boru hattı tekniği, boru üretimi ve işlenmesinde kullanılan makinelerin sergilendiği Tube 2020 Fuarının da, Wire 2020 fuarı ile eş zamanlı yapılacağı aktarılmaktadır.

Düzenlenen fuarlar ile ilgili detaylı bilgilere www.wire.de ve www.tube.de internet sitelerinden ya da Demet Tezulaş (info@tezulas-fuar.com) ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Afrika İş ve Yatırım Forumu ( AFRIBIF 2020)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen, 10.02.2020 tarih, 34221550-720-1371 sayılı yazıda,  Afrika İş ve Yatırım Forumu duyurulmaktadır.

Söz konusu duyuruda, Ticaret Bakanlığı’nın 05.02. 2020 tarih, 52032068 sayılı yazısına atfen,

Afrika İş ve Yatırım Forumu’nun (AFRIBIF 2020) 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında Nijerya’nın başkenti Abuja’daki Nicon Luxury Oteli’nde düzenleneceği bildirilmektedir.

Duyuruda devamla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Nijerya Ankara Büyükelçiliği’nden aldığı yazıya atfen,  foruma katılacak katılımcılar için sergi alanı maliyetlerine ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

 • Konferans delege ücreti (Kişi Başı) N120.000.00   (350 $);
 • 95 metrekarelik fuar standı N350.000,00 (1.000 $);
 • 12 metrekarelik üst sınıf stand N525.000,00 (1.500 $);
 • 20 metrekarelik eyalet veya ülke pavyonu N7.000.000,00 (2.000 $);
 • Konaklama / otel rezervasyonu yukarıdaki web sitesinden alınabilir.

Bosna Hersek’te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız 10.02.2020 tarih ve 1384 sayılı yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan ilgili yazıda; yakın zamanda Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek enerji konulu konferanslar hakkında aşağıdaki bilgilerin iletildiği bildirilmiştir.

– 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Bosna Hersek’in Trebinje şehrinde Batı Balkanların Enerji Geleceği Konferansı gerçekleştirilecektir ve detaylı bilgi https://setrebinje.com/sadrzaj/jedna/9/0/en adresinde yer almaktadır.

-18-20 Mart 2020 tarihlerinde Bosna Hersek’in Neum şehrinde Enerji Zirvesi gerçekleştirilecektir ve detaylı bilgi https://www.energetskisamit.ba/en/home/ adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

2020 Nijerya Lagos Ticaret Heyeti

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhraçatçılar Meclisi organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya’ya bir Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Lagos şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun’dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Hedef sektörler inşaat ve yapı malzemeleri sektörleri olup uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Katılım kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2RbWy7k internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 13.000,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontunun bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Nijerya’ya giriş vizeye tabi olup heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Vize İşlem Merkezi İletişim:

Meltem Karaca / Vize Departman Müdürü

GSM: 90 553 807 92 34 / E-posta: meltem@vizeislemmerkezi.com

Uğur Mert, Genel Müdür

GSM: 0544 332 21 55 / E-posta: ugurmert@vizeislemmerkezi.com

Detay Bilgi İçin:

Beste COŞKUNER,

bestecoskuner@tim.org.tr 

Telefon:

Tel: 0212 454 00 96

Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi
28 Şubat 2020

Workshop: Marka İtibarı İçin Yerelleştirmenin Önemi

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan  yazıda, 18 Şubat 2020 tarihinde, 13:30-16:00 saatleri arasında, “Marka İtibarı İçin Yerelleştirmenin Önemi” konulu bir workshop düzenleneceği belirtilerek, toplantı kapsamında aşağıdaki konuların ele alınacağı iletilmektedir:

– Uluslararası marka-müşteri etkileşimlerinin önemli unsurlarından Localization (Yerelleştirme) ve Foreignization (Yabancılaştırma) nedir?
– Marka itibarı açısından dilbilgisel doğruluk çalışmaları
– Çeviri dünyasının geleceği olarak görülen Machine Translation (Makine Çevirisi) sürecine nasıl uyum sağlanır ve maliyetlerinizi azaltmak için makine çevirisini nasıl kullanabilirsiniz?
– Makine Çevirisi için ilk aşama olan Translation Memory (Çeviri Belleği) nedir ve böyle bir belleğe sahip olmak neden sizin için gereklidir?

Bilgi & Kayıt: Hilal Akyıldırım
hilal.akyildirim@dtr-ihk.de ; T: +90 (212) 363 05 00
Yer: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesisler Şefik Tokat Salonu
Adres: Dumlupınar Bul. No: 252 Çankaya/ANKARA

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye ve Kosova arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın, 14 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Kosova Ticaret Odası ve Birliğimiz arasında gerçekleştirilen temaslarda, ilki Türkiye’de, ikincisi Kosova’da olmak üzere Serbest Ticaret Anlaşmasının getirdiği fırsatlar üzerine toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

Bahse konu toplantıların ilkinin, 19 Şubat 2020 tarihinde, TOBB ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Toplantı kapsamında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi’nin açılış konuşmalarının akabinde, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin “Türkiye Kosova Serbest Ticaret Anlaşması” üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Toplantı kapsamında ayrıca, Türk ve Kosova özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmelerinin planlandığı belirtilmektedir. Katılmak isteyenlerin “kosova.tobb.org.tr” adresinden kayıt yaptırması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Katar Uluslararası Hurma Festivali

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Katar Odası’nın yazısına atfen, Katar Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından, 8-18 Nisan 2020 tarihlerinde, Doha’da Uluslararası Hurma Festivali 2020’nin düzenleneceği bildirilmektedir.

Festivale katılmak için gerekli formlara ulaşmak için tıklayınız.

Kırtasiye 2020 Alım Heyeti Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, 19-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan, “KIRTASİYE 2020 Kırtasiye Fuarı” ile eş zamanlı olarak 18-21 Şubat 2020 tarihleri arasında alım heyeti programı gerçekleştirilecektir.

TÜYAP Fuar Merkezi 2-3 Hol Marmara Salonunda 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 19 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar aakgun@iib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Özbekistan Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 1.Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in eşbaşkanlıklarında 19-20 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirileceği ve ayrıca, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın resmi temaslarda bulunmak üzere işadamları heyetiyle birlikte 12- 13 Mart 2020 tarihlerinde Özbekistan’a bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilerek, TürkiyeÖzbekistan ilişkilerine dair Birliğimiz görüşleri ile varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini içeren bir
bilgi notu talep edilmektedir.

Türkiye-Özbekistan ilişkilerine dair görüşlerin 18 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar adem.kula@tobb.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Türkmen Kimya İhalesi

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, Türkmen Kimya Devlet Kurumu tarafından Türkmenistan’ın Ahal vilayeti Tecen ilçesinde faaliyet gösteren Tejenkarbamid fabrikasının bakım ve onarım işlerinin yapılmasına ilişkin ihale açıldığı bildirilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın en geç 27 Şubat 2020 tarihine kadar Türkmen Kimya Devlet Kurumu’na ( Tel: +99312 30 0102, faks: 39 01 72, e-posta: info@turkmenhimiya.gov.tm) başvurması gerekmektedir.

Bankacılık Sistemine Yönelik Ücretlere İlişkin Düzenlemeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 13.02.2020 tarih ve 34221550-010.05-1535 sayılı yazı ile; sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak girişimde bulunulan ve takip edilen konulardan birisi olan banka işlem ücretlerine ilişkin Merkez Bankası tarafından ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ’’Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yayınlandığı bildirilmiştir.

Yürürlük tarihi 01.03.2020 olan ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ile birlikte;

• Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacaktır.

• Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir.

Ayrıca, Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin erken kapatılması halinde bankalarca talep edilen erken kapama komisyonlarının alınmaması gerektiği Bakanlıkça değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, yürürlük tarihi yine 01.03.2020 olan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği’’ ile birlikte;

• EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000.-TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1.-TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2.-TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5.-TL’yi geçemeyecektir. İşlem tutarının 1.000.-TL ile 50.000.-TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2.-TL, 5.-TL ve 10.-TL olarak, işlem tutarının 50.000.-TL ve üzerinde olması durumunda ise 25.-TL, 50.-TL ve 100.-TL olarak uygulanacaktır. Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar %50 artırımlı olarak uygulanacaktır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir.

Bilgilerine sunarız.