Koronavirüs (COVID-19)’a Yönelik Alınan Tüm Tedbirler

Koronavirüs (Covid-19)’un neden olduğu küresel salgının ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak üzere alınan tedbirler ve kararlara ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

İL PANDEMİ KURULU KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KSO COVİD-19 KOMİSYON KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTİHDAMA YÖNELİK TEDBİRLER

 • TOBB girişimleri ile 30 Haziran 2020’ye kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerine 31 Aralık 2020’ye kadar İŞKUR’a başvurmaları halinde Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilme imkanı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ulaşmak için tıklayınız.
 • Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi. Detaylar için tıklayınız.
 • Sözleşme feshi ve Ücretsiz İzinlerle ilgili Süre uzatılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yer alan Karar için tıklayınız.
 • Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Resmi Gazete’de yer alan Karar için tıklayınız.
 • Kamu bankaları, KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket’ini hayata geçirdi. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Turizm Destek Paketi detayları için tıklayınız.
 • 65 yaş ve üstü işletme sahipleri ile çalışanlarına ilişkin genelge için tıklayınız.
 • Kısa çalışma ödeneğinin personele fazla ödenmesi durumunda yapılması gerekenlere ulaşmak için tıklayınız.
 • Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslara ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Koronavirüs salgının etkili olduğu bu dönemde, işçi-işveren ilişkileri konusunda sıkça sorulan bazı sorular ve kısa cevaplarına ulaşmak için tıklayınız.
 • Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamalarıyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını içeren bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • “Kısa Çalışma Ödeneği” konusunda, puantaj ve bordro hesaplamasına ait bilgilerin de yer aldığı bir sirkülere ulaşmak için tıklayınız.
 • İşe Devam Kredisi kapsamında Hazine destekli KGF kefaleti 100 milyar liraya, kullanılabilecek kredi limiti 125 milyar liraya çıkarılmıştır.
 • SGK bildirgelerindeki eksik gün nedenlerine 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer nedenler kodu eklenmiştir. Değişikliğe ilişkin bilgi için tıklayınız.
 • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Uygulanacak İşçi Listesi Formunu Güncelledi. Detaylar için tıklayınız.
 • Kısa Çalışma Ödeneğine başvurusu kabul edilen firmalarımız, İŞKUR tarafından SMS yoluyla bilgilendirilmektedir.
 • Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak başvuru kararı verirken ve başvuru aşamasında dikkat edilecek hususlara ulaşmak için tıklayınız.
 • Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara ulaşmak için tıklayınız.
 • Kamu bankalarının, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli olan düşük faizli, ödemesiz dönemli “İş’e Devam Kredi Desteği” paketinin özet bilgilerini içeren görsele ulaşmak için tıklayınız.
 • Kısa Çalışma Ödeneği Yol Haritasına ulaşmak için tıklayınız.
 • İŞKUR tarafından yayınlanan “Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular”a ulaşmak için tıklayınız.
 • Kısa çalışma ödeneği desteğinde şartlar iyileştirilmiş olup 600 gün prim 450’ye, 120 gün aynı işyerinde çalışmış olma şartı da 60 güne inmiştir. Detaylar için tıklayınız.
 • Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmıştır.
 • Asgari ücret desteği devam edecektir.
 • Koronavirüs nedeniyle iş ilişkilerinde işverenlerin alabileceği önlemlere (kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, yıllık izin, toplu izin, telafi çalışması, uzaktan çalışma vb.) ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

VERGİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Geçici Vergi Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs Perşembe Günü Sonuna Uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 2020 Şubat ve 2020 Mart KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28.04.2020 günü akşamına kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, vergi dairelerinde yürütülmekte olan işlemlerinin tamamına yakınını elektronik ortama taşıdıkları açıklanmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 7226 Sayılı Kanun ile İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.
 • Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Uzayan Mali Yükümlülüklere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu- Mücbir Sebepten Faydalanacak Mükellefler için yayımlanan Uygulama İç Genelgesi hakkında bilgi için tıklayınız.
 • Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durması hakkında GİB tarafından yayınlanan İç Genelge için tıklayınız
 • YMM Tasdik Raporlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 2020 yılının birinci geçici vergi dönem sonu (31.03.2020) itibariyle uygulanacak kurlara ilişkin bilgi için tıklayınız.
 • NACE kodları nedeni ile “Mücbir Sebep” kapsamı dışında kalan sanayi kuruluşlarının, çalıştıkları sektör itibari ile iş azaltma veya iş durdurma zorunda kaldıklarını beyan ve ispat edici belge ve dokümanlar ile, mücbir sebep kapsama alınma taleplerini ifade eden başvuru dilekçelerini bağlı bulunduğu Vergi Dairelerine göndermeleri gerekmektedir.
 • GEKAP Uygulamalarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
 • SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesine ilişkin önemli noktalar için tıklayınız.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Koronavirüs salgını nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mücbir sebep kapsamındaki mükelleflere ait Mart, Nisan ve Mayıs ayı SGK primleri Kasım ve Aralık aylarına öteledi. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflere Düzenlenecek Olan Faturalarda, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında, 1/4/2020 ile 30/6/2020 tarihleri arasında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • 31.03.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 398 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, 01.04.2020 ve 30.06.2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken kullanım hakları ve ecrimisil ödemeleri 6 ay süre ile ertelenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mücbir sebep durumu sorgulama ekranı açılmıştır. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden faaliyet kodu itibariyle sorgulama yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Resmi Gazetede yayımlanan, bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında karara ulaşmak için tıklayınız.
 • Mücbir sebep haline ilişkin vergi usul kanunu tebliğine ulaşmak için tıklayınız.
 • Mücbir sebep haline ilişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete için tıklayınız.
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörlere ulaşmak için tıklayınız.
 • 1.9 milyon gelir vergisi mükellefine ‘koronavirüs salgını’ mücbir sebebiyle dönemi gelen vergi ödemesini öteleme imkanı sağlanmıştır. Mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek sektörleri görmek için tıklayınız.
 • KDV beyannamelerinin, BA/BS bildirimlerinin ve E-Defter beratlarının yüklenme süreleri ileriki tarihlere ertelenmiştir. Bilgi için tıklayınız.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 31429883-451.01 no.lu yazısı ile dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine ve vergi, resim, harç istisna belgelerine 6 ila 12 aya kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur. Süreç ve detaylarla ilgili bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Cumhurbaşkanının 21.03.2020 tarihli ve 2004 sayılı kararıyla, 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Karar metnine ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19.03.2020 tarihinde yayımlanan, vergi uygulamaları konusunda alınan tedbirlerin yer aldığı duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
 • Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine ve konuyla ilgili açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir ve kurumlar vergisi ödemelerinin 30 Nisan’a uzatılmasının yanı sıra, ‘nafaka’ alacakları dışında tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve ihtiyati haciz kararlarının dondurulmasına karar verildi.
 • Hazine tahsisli taşınmazlar üzerindeki ticari işletmelerden kira bedeli alınmaması veya indirim yapılması sağlandı.

İHRACATA YÖNELİK TEDBİRLER

 • T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi hakkında duyurusu için tıklayınız.
 • T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, gümrük idarelerince verilen birçok hizmetin e-devlet veya Bakanlık web sayfası üzerinde verilebilmekte olduğu bildirilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Gümrük Uzlaşma Görüşmeleri hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına ulaşmak için tıklayınız.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan, Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Belirli coğrafyalara yapılan ihracatta gözlenen ‘geçici’ aksamalara bağlı olarak, bilhassa ihracatçımızın Eximbank’tan kullandırdığı reeskont 7,6 milyar dolarlık bir kredinin geri ödemesi ertelenirken ve vadeler uzatılırken, ihracat alacak sigortalarına yönelik olarak vade esnekliği ve vade uzatımlarında ek ücret talep edilmemesi imkanı sağlandı. Türk Eximbank tarafından yayınlanan bilgi notu için tıklayınız.
 • İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

KAMU VE ÖZEL BANKALARIN DESTEKLERİ

 • Cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan şahıs firması üyelerimize Halkbank’ta ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi’’ oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan işletmeler için TOBB Nefes Kredisi detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
 • 7226 Sayılı Kanunla Karşılıksız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Düzenlemelere ulaşmak için tıklayınız.
 • TCMB tarafından Koronavirüsün Ekonomik Ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan İlave Tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.
 • 30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KGF Destek Kapasitesine ilişkin değişiklikler için tıklayınız.
 • KGF kefaletiyle iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor. Çek ödemesi için 10 milyon liraya kadar, işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya kadar kredi verilecek. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Eş zamanlı olarak, kamu bankaları ve özel sektör bankaları da bireysel ve kurumsal müşterilerine 3 ay her türlü ödemelerini erteleme imkanını verdi. Tüm bankaların desteklerine ilişkin bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Covid-19 küresel salgını kapsamında almış oldukları kararlara ulaşmak için tıklayınız.

KOSGEB / TÜBİTAK DESTEKLERİ

 • KOBİ’lere Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar Değişikliklerine ulaşmak için tıklayınız.
 • TÜBİTAK COVİD-19 ile mücadele kapsamında, mevcut desteklerine ek olarak, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açmıştır. Detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
 • KOSGEB tarafından, Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler kapsamında, destek verecekleri ürünler listesine ulaşmak için tıklayınız.
 • Koronavirüs tedbirleri kapsamında KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik “3’lü Koruma Paketi” devreye alındı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TOBB DESTEKLERİ

 • Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2020’de sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri 1 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatıldı.
 • Üyelerin Oda ve Borsalara ödeyeceği yıllık ve munzam aidatının ertelenmesi konusunda alınan karar için tıklayınız
 • Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik süreleri 1 Mayıs 2020 tarihine uzatılmıştır.
 • Nefes kredisi ile ilgili hazırlık yapılmaktadır.

İŞYERİ ÖNLEMLERİ VE FİRMALARA YÖNELİK BİLGİLENDİRMELER

 • Memur ve Esnaf İçin Alınan Kararlar ve Sağlanacak Yeni Desteklere ulaşmak için tıklayınız.
 • Tam kapanma tedbirleri kapsamında Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge için tıklayınız.
 • 81 İl Valiliklerine gönderilen Tam Kapanma Tedbirleri Konulu Genelge için tıklayınız.
 • İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Konaklama tesislerindeki Restoranlar” konulu genelgesine ulaşmak için tıklayınız.
 • İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ”Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi”konulu genelgesine ulaşmak için tıklayınız.
 • T.C.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden gelen 30.11.2020 tarihinde alınan yeni kısıtlama ve tedbirlere ulaşmak için tıklayınız.
 • 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlara ulaşmak için tıklayınız.
 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 18.11.2020 tarih ve 44854 sayılı “COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirler” konulu yazısına ulaşmak için tıklayınız.
 • 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle güncellenen Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • T.C.Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden Odamıza gelen “Sanayi ve Üretim Tesislerinde Covid-19 ile ilgili Alınması Gereken Önlemler Değerlendirme Formu”na ve ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
 • COVID-19 kapsamında bakkallarda alınması gereken önlemler için  tıklayınız
 • Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Sanayi Kuruluşları İçin kılavuzunu indirmek için lütfen tıklayınız
 • Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak iline araç giriş çıkışlarına getirilen sınırlama kapsamında; İstanbul Pandemi Kurulu Toplantısında alınan kararlara ulaşmak için tıklayınız.
 • İhracatta kullanılan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini onaylamakla yetkili Odalarımızın, elektronik ortamda (MEDOS) onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren ortadan kalkmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri  ve Yaş sınırlaması genelgesi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
 • Kamu İhalelerinde Süre Uzatımı veya Sözleşme Feshi Hk. Karar için tıklayınız.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından, şirketlerinin kar payı dağıtımına ilişkin düzenleme yapıldı. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Covid-19 KVKK ve İşveren Uygulamaları başlıklı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Kocaeli Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan “Yeni Korona Virüs Hastalığı İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e ilişkin videoya ulaşmak için tıklayınız.
 • Mevsimlik İşçiler, Tarım İşçilerinin Ulaşım Koşulları ve Tarımsal Üretim Konusunda Kovid-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler” in belirtildiği genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
 • Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında, şu aşamada Personel Servis Araçlarında (ruhsatlarında belirtilen kapasitenin yüzde 50’sini aşmamak koşuluyla) şehirlerarası hareketlilikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır!
 • Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmelerine ilişkin yayınlanan genelge, Kocaeli Valiliği’nden gelen talimat ile personel ve işçi servis araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirilmiştir.
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı, işyerlerinde Covid-19 küresel salgınına karşı alınması gereken önlemler konulu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Tüm tedbirleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sayfasından takip etmek için tıklayınız.

Pandemi sürecinde, ilimiz ile ilgili önemli kararları T.C.Kocaeli Valiliği web sayfasından http://kocaeli.gov.tr/duyurular linkinden takip edebilirsiniz.

GÜNCEL GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ